Scripties ZeB – Wall of Fame

Op deze Wall of Fame plaatsen wij de beste scripties van oud masterstudenten Zorgethiek en Beleid en oud-studenten van andere studies die een relevante bijdrage aan de zorgethiek hebben geleverd. Wij zijn van mening dat deze scripties een groter publiek verdienen.

2021

Gwendolyn de Kever

Wanneer verlies komt terwijl je wacht op het (geven van) toekomstig leven. Een zorgethisch onderzoek naar het verlies van de (toekomstige) identiteit van moederschap.

Samenvatting

De focus van het onderzoek lag op de geleefde ervaring en betekenisgeving van vrouwen die het verlies van een prille zwangerschap hebben doorgemaakt, over het verlies van de identiteit van moederschap. Uit onderzoek blijkt dat het verlies van de betekenisvolle identiteit van moederschap waar de vrouwen naartoe leefden, weinig aandacht krijgt. Het verlies is multidimensionaal, maar bevindt zich in de marge van erkenning. Daarbij heeft het ingrijpende gevolgen voor de persoonlijke leefwereld, het relationele bestaan en de maatschappelijk positie van de vrouw die het doormaakt. Hierdoor is besloten de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek op te stellen: Hoe ervaren vrouwen die het verlies van een prille zwangerschap hebben doorgemaakt het verlies van de (toekomstige) identiteit van moederschap, op wat voor wijze geven zij betekenis aan deze breukervaring en wat betekent dit, in combinatie met zorgethische inzichten over ‘betekenis en zin’, ‘lichamelijkheid’ en ‘identiteit’ voor goede zorg aan deze vrouwen na het verlies? Door het onderzoek te positioneren binnen het kennisgebied van zorgethiek en de critical insights ‘identiteit’, ‘lichamelijkheid’ en ‘betekenis en zin’ uiteen te zetten in de context van een breukervaring, is beoogd inzicht te verschaffen over de betekenis van deze inzichten in en voor een ingrijpende gebeurtenis als het verlies van een prille zwangerschap om beter begrip te vormen. In het theoretisch kader emergeert het belang van het vormen van een ‘nieuwe’ eenheid met het belichaamde zelf en de wereld. Daarbij is herinterpretatie van de eigen identiteit in het veranderende levensverhaal en de zingevende dimensie van het bestaan nodig om een ‘goed’ leven te kunnen leiden. Vervolgens is met behulp van de interpretative phenomenological analysis fenomenologisch onderzoek onder zes vrouwen uitgevoerd. In de open interviews en data-analyse stond het verkrijgen van inzicht over hun geleefde ervaring en betekenisgeving centraal. Hoewel de unieke, multidimensionale en veranderlijke aard in de leefwereld van de vrouwen de boventoon voert, zijn er overkoepelende thema’s gevormd die hun verlieservaring zo authentiek mogelijk proberen te symboliseren. Voor de geleefde ervaring zijn dit: ‘een verbreking van de levensveranderende verwachting’, ‘een onbedwingbaar gevoel van verlorenheid’, ‘in de schaduw bestaat een gelaagd verlies’ en ‘een doorgaande strijd tussen gesteund voelen en onbegrepen worden’. Daarop aansluitend zijn dit voor de betekenisgeving: ‘in de herinnering voortleven’, ‘de nieuwe worden’, ‘een brug tussen deze bestaanswereld en het andere’, ‘hoop zonder belofte’, ‘je hoeft het niet alleen te dragen’ en ‘het leven staat niet stil’. Kijkend naar de empirische en theoretische bevindingen, wordt gesteld dat het belangrijk is dat de vrouwen, samen met hun verlieservaring en behoeften om het moederschap in hun identiteit te verwerken, vanuit hun particuliere context echt gehoord, gewaardeerd en erkend worden. Vanuit deze betekenisvolle verbindingen, kan afstemming en goede zorg ontstaan. De dialoog met de vrouwen kan daarbij het dominante discours over moederschap en verlieservaringen transformeren, waardoor in de samenleving meer ruimte ontstaat om oog te hebben voor deze vrouwen met hun verlies. Tot slot worden aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek met betrekking tot moederschapsverlies.

Download Scriptie [pdf]

Jolanda Elenbaas

Opgroeien als je moeder anders is: een zorgethisch narratief onderzoek naar goed genoeg moederschap, de moeder-kind relatie en een ervaring van opgroeien bij een moeder met een licht verstandelijke beperking.

Samenvatting

Duizenden kinderen worden jaarlijks geboren terwijl een van hun ouders een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heeft. Discussies over mogelijke verplichte sterilisaties bij vrouwen met een LVB laaien periodiek op, terwijl alle vrouwen recht hebben op het stichten van een gezin. Hoe kinderen het opgroeien ervaren als hun moeder een LVB hebben, is echter nog weinig onderzocht. In dit zorgethische onderzoek wordt door middel van zowel theoretisch als empirisch onderzoek inzicht gegeven in juist deze ervaring van een normaalbegaafd volwassen kind en hoe dit inzicht kan geven in goede zorg. In het empirische onderzoek is gebruikt gemaakt van een narratieve onderzoeksmethode om de ervaring van een inmiddels volwassen kind weer te geven.

Uit de aangehaalde literatuur uit met name maternale theorie wordt een beeld geschetst van goed-genoeg moederschap en een moeder-kind relatie. Hierbij ligt de focus op de strijd tegen een onhaalbaar ideaalbeeld van de perfecte moeder en het intensief moederen. Uit zowel de empirie als theorie komt naar voren dat hulp gewenst is. Deze hulp moet er zowel zijn voor een moeder met een LVB als ook voor haar kind, er is een roep om meerzijdige partijdigheid. Deze inzichten worden in verbinding gebracht met zorgethische inzichten voor een zorgethische visie op goed-genoeg moederschap. Hierbij is tevens aandacht voor de inrichting van de huidige samenleving.

Download Scriptie [pdf]

Max Bloem

Radicalising Caring Democracy: A Conceptual Inquiry into Aesthetic and Agonistic Political Theory and Epistemic Hegemony and its Relevance for a Political Care Ethics

Samenvatting

This thesis concerns a conceptual inquiry into the relevance of post-foundational political thought, exemplified by the works of Jacques Rancière and Chantal Mouffe, for political care ethics. This thesis emphasizes that knowledge is politically situated and constructed, and draws on an illustration of the handling of the Dutch government of the COVID-19 pandemic. By problematizing the way in which particular types of knowledge, especially knowledge derived from positivist science, are privileged, while other types and sources of knowledge are subordinated and obscured. Following from this initial problematization, the argument is made that political care ethics, itself a heterodox field of inquiry, requires a consciousness and response to the politically situated nature of knowledge. By drawing on the concepts of the aesthetic nature of the political, agnostic politics, and (epistemic) hegemony, this political situation of knowledge is explicated and problematized. Subsequently, these concepts are brought into a conceptual dialogue, in which it is argued that the epistemic aspects of depoliticisation and hegemony should be at the forefront of an understanding of the political. Finally, the ramifications for such a notion of the political for care ethics are discussed, and it is argued that a political care ethics could utilize the concepts of aesthetic and agonistic politics and epistemic hegemony in an invigorated notion of the political.

Download Scriptie [pdf]

Stijn Staal

Hoog spel spelen: een zorgethisch onderzoek naar wat er voor feestende jongeren op het spel staat in de coronatijd, en de implicaties daarvan voor een (meer) rechtvaardige behandeling van deze jongeren.

Samenvatting

In dit masteronderzoek wordt verkend wat er voor feestende jongeren op het spel staat in de coronatijd, en de implicaties daarvan voor een zo rechtvaardig mogelijke behandeling van feestende jongeren. Daarnaast wordt in dit onderzoek de relatie tussen spelen en zorg verkend. Dit onderzoek toont aan dat jongeren die feestjes organiseren en bezoeken in coronatijd behoefte hebben aan een moment van stress- en spanningsontlading, aan toekomstperspectief, aan belichaamd en betekenisvol contact met dierbare anderen, en aan een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en ontdekken. Feesten is voor sommige jongeren een manier om zich staande te houden in de coronatijd; het houdt hun leven leefbaar. Een zorgethische reflectie op de rol van feesten in het leven van jongeren in coronatijd laat zien dat feesten en spelen geïnterpreteerd kunnen worden als een vorm van zorg; feesten heeft een belangrijke plek in het web van zorg dat het voor jongeren mogelijk maakt om te floreren en een goed en gelukkig leven te leiden. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat feesten één van de manieren is waarop jongeren zich maatschappelijk en politiek kunnen engageren. Door te feesten maken zij een politiek statement over de hoeveelheid zelfopoffering die er van jongeren gevraagd mag worden; de grens ligt bij het opofferen van hun mentale welzijn, hun betekenisvolle relaties, en hun levensgeluk. Op basis van de ervaringen en behoeften van feestende jongeren, en het serieus meewegen van de behoeften van andere kwetsbare burgers vraagt een meer rechtvaardige behandeling van feestende jongeren om drie dingen: (1) een adequate interpretatie en representatie van hun behoeften; (2) de erkenning van feesten als vorm van zorg, en van het feest als zorgpraktijk; en (3) de erkenning van feesten als vorm van politiek engagement.

Download Scriptie [pdf]

Tessa Heethaar

Van minder moeten naar meer leven, maar welke stemmen resoneren mee?

Een zorgethische duo-etnografie naar (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving

Samenvatting

Probleemstelling: Verschillende denkers, zoals Verhaege, Rosa en Pint, schrijven over de problemen die de hedendaagse westerse neoliberale meritocratie met zich meebrengt. Door de zelfoptimalisering en competitie in de ratrace raken zowel onze lichaam en geest als onze aarde opgebrand. Volgens Rosa is ‘resonantie’ het antwoord op de vervreemding die de nadruk op productie, prestatie en consumptie veroorzaakt. In de werken van bovenstaande denkers blijft echter onderbelicht dat de pijn en onrust die zij beschrijven alleen gaat over de mensen die in de ratrace kunnen meehollen. Is ‘tot meer resonantie komen’ – in Rosa’s woorden – wel haalbaar is voor iedereen? Die vraag wordt in dit onderzoek op het spel gezet doordat een ‘zelfontplooiier’ (Tessa) in dialoog gaat met een ‘overlever’ (Romee), die per definitie buitenspel staat wanneer het (samen)leven tot de ratrace wordt gereduceerd. Door deze verschillend gepositioneerde ervaringen in dialoog te brengen, en daarbij de complexiteit van de laatmoderniteit in acht te nemen, wordt er geprobeerd om op een meer gelaagde manier naar Tronto’s concept van een ‘caring democracy’ en het bijbehorende concept van verantwoordelijkheid te kijken.

Hoofdvraag: Hoe ziet (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving eruit voor ‘overlevende’ versus ‘geslaagde’ mensen, zoals respectievelijk Romee en ik? En tot welke aanbevelingen komen wij om tot een meer caring democracy te komen?
Methode: Er is een kritische en evocatieve duo-etnografie gehanteerd. Er vond een continue heen-en-weerbeweging plaats tussen onze leefwerelden, de literatuur, berichten op sociale media en foto’s.

Bevindingen en discussie: Er zijn ruimtes van ont-moeting, bezinning en inspiratie nodig waar, met oog op asymmetrische wederkerigheid, onderzocht kan worden wat van waarde is in het (samen)leven. Daar kan de gedeelde menselijkheid, kwetsbaarheid en behoefte aan zorg en waardering (h)erkend worden. De ont-moetingen met andere levenswijzen, in het echt van mens tot mens of via sociale media als een andere manier van world traveling, kunnen aanzetten tot (verbeeldings)verzet. Niet enkel uit (zelf)zorg voor de uitgeputte ‘autonomous career man’, die centraal staat in het neoliberale meritocratische discours, maar uit zorg voor een caring democracy. Resonantie is dan niet alleen het kunnen spreken met je eigen stem, zoals Rosa stelt, maar juist ook andermans (mogelijk meer gemarginaliseerde) stemmen versterken en niet overstemmen vanuit het dominante discours. World traveling leidt tot een vergroot bewustzijn van variërende zorgbehoeften en de onderlinge afhankelijkheid die onze samenleving kent. De vraag is alleen hoe om te gaan met dit besef, de overvloed aan (tegenstrijdige) informatie, en bijbehorende (zorg)last. In vervolgonderzoek dient nader te worden onderzocht of er naast Tronto’s concept van ‘privileged irresponsibility’ ook zoiets bestaat als ‘caring too much’, en hoe voorkomen kan worden dat de druk van het (gevoelsmatig) moreel tekortschieten het daadwerkelijke zorgen voor een caring democracy blokkeert.

Download Scriptie [pdf]

Jhoy Dassen

Omdat zij niet anders kan: over zorg voor anderen, zelfzorg, verantwoordelijkheid en moederschap

Samenvatting

In deze singuliere case study is onderzocht hoe Katya, een alleenstaande moeder van drie kinderen de zorg voor anderen en voor zichzelf ervaart in de context van een zich uit het zorgdomein terugtrekkende overheid. Aan de hand van een fenomenologische methode (Finlay, analysis of the individual) is een narratief geschreven, waaruit Katya’s kernervaring afgeleid is.

Het narratief illustreert dat verantwoordelijkheid en zelfopoffering wezenlijke kenmerken van zorgpraktijken zijn. Beide fenomenen zijn ingebed in een maatschappelijke context waarin zelfverantwoordelijkheid een centrale waarde is. Waar de overheid zich terugtrekt en op zorg bezuinigt, ervaart Katya de noodzaak het verlorene te compenseren ten koste van zichzelf. Hoewel zij feitelijk misschien niet gedwongen wordt tot zelfopoffering, ziet Katya geen andere mogelijkheid. Zij kan niet anders!

Zelfopoffering bevestigt wie zij wil zijn en tast tegelijkertijd haar zelfwaardering aan.

Download Scriptie [pdf]

Roos Hollander-Piet

In de schaduw van de roze wolk: een narratieve analyse van postpartum depressie.

Samenvatting

De PPD is veelvoorkomend, zo’n 12 – 20% van de moeders wereldwijd wordt hierdoor getroffen (Shorey, Chee, Ng, Chan, Tam & Chong, 2018). Er is de laatste jaren toenemend onderzoek gedaan naar de PPD. Een brede zoektocht hiernaar leverde echter geen resultaat op met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek naar de geleefde ervaring van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van deze moeders.

Dit zorgethische onderzoek beoogd middels zowel theoretisch als empirisch onderzoek dieper inzicht te krijgen in de genoemde geleefde ervaring, en de betekenis voor goede zorg aan moeders met een PPD. In het theoretisch kader is verkend welke inzichten zorgethische literatuur geeft. In het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van een narratieve onderzoeksbenadering en -methode.

Uit de bestudeerde zorgethische literatuur blijkt een kwetsbaar en afhankelijk mensbeeld, waarbij moeders toegenomen kwetsbaar zijn, doordat zij zorgen. Deze zorgtaken kunnen zowel fysiek als mentaal veeleisend zijn. Ook afhankelijkheid is zichtbaarder in het moederschap. In de peripartum periode, waar de fysieke afhankelijkheid is toegenomen, maar ook later door afgeleide afhankelijkheid. Uit de literatuurstudie met betrekking tot dit discours blijkt dat moeders worden geacht onafhankelijk te zijn en in staat te zijn de juiste, verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en voor hun kind(eren). Er wordt verwacht dat zij zelfdiscipline en impulscontrole hebben, goed voor hun lichaam zorgen, een rijk sociaal leven onderhouden en dat ze terugkeren naar hun producerende en consumerende rol. Tegelijkertijd lijken deze verwachtingen en rollen een aandeel te hebben in de (visie op) de PPD. Enerzijds mág je als moeder niet depressief zijn, anderzijds móét je gelukkig zijn. Moeders met een PPD lijken het moeilijk te vinden hulp te vragen, uit angst en schaamte voor hun eigen gedachten, maar ook door de visie op kwetsbaarheid en afhankelijkheid in het neoliberale discours: daar is geen ruimte voor. Echter, in de zorgethische visie is moederschap niet afhankelijk van een enkel individu, maar is het een gedeelde, uitvoerende, taak. Hierbij kan gesteld worden dat zorgen in het algemeen, maar ook moederschap specifiek, relationeel, situationeel en contextueel is. Uit de literatuurstudie blijkt, dat in het licht van kwetsbaarheid en afhankelijkheid, en in combinatie met de (ervaren) druk op moederschap, de PPD gezien kan worden als meer dan een psychiatrische aandoening of zwakte, maar als voortkomend uit de fundamentele kwetsbaarheid van de mens.

Dit onderzoek sluit af met aanbevelingen voor goede zorg en vervolgonderzoek.

Download Scriptie [pdf]

Milotte Hamer

Inzichten voor sociaal beleid omtrent (zorg)concepten als kwetsbaarheid, zelf- en samenredzaamheid.

Samenvatting

De situatie van mensen in kwetsbare posities blijft veelal onderbelicht in sociaal beleid. Om de juiste zorg te kunnen bieden is het echter van belang om de stem van mensen in veronderstelde kwetsbare posities ook te laten klinken in de ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid. Door te onderzoeken hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare positie wordt ervaren is de taal van het ervaren leven zelf het vertrekpunt in de zoektocht naar de vraag hoe er beter aangesloten kan worden bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities. In dit zorgethisch onderzoek is er gebruik gemaakt van een narratieve onderzoeksbenadering en methode, aan de hand van een single case study. Er volgen een zevental ontmoetingen met een deelnemer, die in dit proces tegelijkertijd de co-onderzoeker is. Na het vertellen van het ge-co-construeerde verhaal heeft er een analyse plaatsgevonden aan de hand van de sensitieve lens van kwetsbaarheid, bestaande uit overleven als levensvorm (de geleefde ervaring), layers of vulnerability (relationele praktijken), anders-zijn/kwetsbaar worden gemaakt en homines curans (ordening van de samenleving). Hieruit zijn inzichten voortgekomen die aanduiden hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare positie ervaren kan worden. Deze inzichten en de wijze waarop het onderzoek is vormgegeven kunnen voor Burgerkracht Limburg behulpzaam zijn in het vinden van meer aansluiting bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities en het invullen van zorgconcepten als zelf- en samenredzaamheid vanuit de praktijk.

Download Scriptie [pdf]

2020

Meike Schellekens

Een zorgethisch onderzoek naar de omgang van zorgverleners met fysieke intimiteit van oude mensen in het verpleeghuis.

Samenvatting

In onze maatschappij wordt seksualiteit van ouderen nauwelijks in beeld gebracht en vaak zelfs afgewezen. Ook in de zorg is weinig aandacht voor seksualiteit en intimiteit van ouderen terwijl het onderdeel uitmaakt van hun welzijn. Naast een gebrek aan privacy in het verpleeghuis, is een andere belangrijke barrière voor het uiten van behoeften de houding van zorgverleners. In wetenschappelijk onderzoek lag tot nu toe de nadruk op kwantitatief onderzoek naar kennis, houding en percepties van zorgverleners en werd weinig aandacht gegeven aan hun geleefde ervaringen en daadwerkelijke omgang met fysieke intimiteit in de praktijk. Ook wordt in veel onderzoek de complexiteit van de praktijk niet meegenomen. Daarom stelt dit onderzoek een zorgethische benadering voor, die focust op geleefde ervaringen, de complexe dagelijkse zorgpraktijk en wat dat zegt over hoe de samenleving is georganiseerd. Door met een relationele lens naar intimiteit en seksualiteit in de zorg te kijken, legt dat structuren in de zorgpraktijk bloot. Het laat zien hoe ageïstische ideeën en ingewortelde structuren binnen de zorgpraktijk, beperkend kunnen werken op de mogelijkheden tot autonomie van ouderen. In de theoretische verkenning zijn daarom de beeldvorming rondom ouderdom en het concept relationele autonomie uitgediept.

Middels een constructivist grounded theory approach is op basis van zes open interviews met CoZo’s van verschillende somatische afdelingen van een zorgorganisatie, gezocht naar een antwoord op de vraag wat een goede verpleegkundige omgang met fysieke intimiteit en autonomie van bewoners in een verpleeghuis betekent voor goede zorg. De bevindingen laten zien dat zorgverleners fysieke intimiteit van bewoners wel accepteren, maar toch denken dat het bij hun bewoners minder aan de orde is. In de praktijk wordt het omgaan met fysieke intimiteit vooral gezien als het oplossen van een probleem. Omgaan met fysieke intimiteit is sterk verbonden met onzichtbare persoonlijke grenzen. Zo blijkt dat zorgverleners gemakkelijk de persoonlijke ruimte van bewoners betreden, dat er binnen de zorgrelatie sprake is van vervaagde grenzen en de zorgverlener zelf haar grenzen moet bewaken in de zorgrelatie. Het relationeel bekijken van fysieke intimiteit in het verpleeghuis, lijkt structuren bloot te leggen die altijd aanwezig zijn in de zorgpraktijk maar extra duidelijk worden wanneer ernaar gekeken wordt vanuit de ruimte die gegeven wordt aan fysieke intimiteit. Het zou daarom goed zijn om de ervaring van privacy of persoonlijke ruimte van bewoners verder uit te diepen. Daarnaast is het van belang dat er in de zorgpraktijk, mede vanuit beleid, betere handvatten worden gegeven aan zorgverleners.

Download Scriptie [pdf]

Mahtob Boot

Een zorgethische studie naar het isoleren van mensen in vreemdelingendetentie en hun waardigheid.

Samenvatting

Ongedocumenteerden zijn mensen die Nederland moeten verlaten omdat zij niet beschikken over de vereiste, legale verblijfsdocumenten. Ter beschikbaarstelling voor uitzetting komen zij in een vreemdelingendetentiecentrum terecht waarin vrijwel alle aspecten van hun dagelijks leven worden bepaald. Als straf- of ordemaatregel kunnen ingeslotenen in isolatie worden geplaatst. Dit blijkt niet alleen schadelijk, maar druist ook in tegen universele mensenrechten waar menselijke waardigheid een kernbegrip vormt. De volgende hoofdvraag vormt de kern van dit onderzoek: ‘wat betekent het isoleren van ongedocumenteerden binnen het vrijheidsontnemende karakter van vreemdelingendetentie voor de waardigheid van deze mensen en voor het denken over goede zorg vanuit zorgethisch perspectief?’.

De Waardigheidscirkel is in dit onderzoek leidend in het zorgethisch denken over relationele waardigheid. Hier tonen verschillende soorten behandeling aan hoe waardigheidsschendingen in ongelijke relaties plaatsvinden. Dit onderzoek start vanuit een zorgethische benadering en neemt institutionele etnografie als onderzoeksmethode waarbij verschillende databronnen zijn gebruikt. Hierdoor wordt de schuring tussen de geleefde ervaring en de institutionele context met haar regulerende systemen en onderliggende machtsverhoudingen zichtbaar. Uit de resultaten is gebleken dat de institutionele vormgeving van isolatie is ingebed in de bredere organisatie van een vreemdelingendetentiecentrum en in nationaal beleid. De isolatie ervaring van participanten wordt gekenmerkt door verschillende thema’s waarbij het gevoel van ‘machteloze afhankelijkheid’ in relaties van miskenning de rode draad vormt.

De resultaten tonen dat goede zorg voor ongedocumenteerden een intersubjectief proces behelst en dat er geen eenduidig antwoord betaat. Vanuit zorgethiek wordt gepleit voor een contra-narratief. Het huidige rechtvaardigheidsdenken, de reducering van ongedocumenteerden tot hun juridische positie en het idee van de mens als autonoom en onafhankelijk maken hier plaats voor een zorgethisch mensbeeld. Hierin staan wederzijdse afhankelijkheid en kwetsbaarheid voorop en wordt naar nabijheid in plaats van afzondering gezocht, ook in isolatie waar de zorgrelatie en de beantwoording aan relationele waardigheid vaak afwezig is. De maatschappij, politiek en vreemdelingendetentie als institutie hebben hier uiteindelijk een verantwoordelijkheid. Niet alleen om goede zorg uit te dragen, maar ook om ongedocumenteerden niet te schaden, mensenrechten te waarborgen en stigmatiserende behandeling tegen te gaan door het bieden van een contra-narratief.

Download Scriptie [pdf]

Dymph Dieben

Een kritische discoursanalyse naar het spreken van artsen over burn-out bij artsen vanuit zorgethisch perspectief

Samenvatting

Steeds meer artsen kampen met burn-outklachten. Artsen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg hebben mogelijk meer kans op burn-outklachten vanwege de aard van hun werk. In deze thesis wordt onderzocht hoe Nederlandse artsen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg spreken over burn-out bij artsen. Dit kan bijdragen aan het begrip over de relatie tussen burn-out bij artsen en onderliggende normen en waarden vanuit de werkcultuur en maatschappelijke tendensen. Door deze onderliggende normen en waarden in het spreken vanuit zorgethisch perspectief te bekijken, wordt nagedacht over goede zorg met betrekking tot burn-out bij artsen.

Een theoretische voorstudie geeft een overzicht van burn-out bij artsen en de mogelijke invloed van de werkcultuur van artsen, van maatschappelijke tendensen en van het werkzaam zijn in de palliatieve zorg hierop. Met een kritische discoursanalyse wordt onderzocht hoe artsen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg spreken over burn-out bij artsen. De thema’s die hierbij naar voren komen zijn in te delen in drie overkoepelende discoursen: hoe artsen spreken over de identiteit van artsen; hoe artsen spreken over burn-out; en hoe artsen spreken over zorg (voor artsen). Hieruit blijkt dat de werkcultuur van hard werken; sterk zijn; niet zeuren; eigen problemen oplossen; geen emoties laten zien; niet ziek zijn; en voor jezelf zorgen, diepgeworteld zit, waardoor er weinig ruimte is om burn-outproblematiek te bespreken en in het kader hiervan goede zorg te leveren.

Op deze resultaten wordt vanuit zorgethisch perspectief gereageerd. Hierdoor ontstaat er ruimte om artsen te zien als medemensen, inclusief hun onvermijdelijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid en hun behoeften aan zorg. Zorg in het kader van burn-out wordt dan niet een individuele verantwoordelijkheid, maar onderdeel van de verantwoordelijkheid van een grotere sociale groep. Dit inzicht is een eerste stap in het accepteren van burn-out bij artsen.

Download Scriptie [pdf]

Wilco van der Meer

Een conceptuele verkenning vanuit drie perspectieven van goede zorg voor de natuur ter verruiming van het analyse- en handelingskader van de publieke gezondheidszorg.

Samenvatting

Het klimaatvraagstuk staat hoog op de mondiale politiek-economische en maatschappelijke agenda. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) toont aan dat de wereldgemeenschap voor een grote opgave staat om onder andere de uitstoot van broeikasemissies te reduceren. Het debat over emissiereductie loopt langs twee lijnen. Ten eerste de Green Deals politiek waarbij vastgehouden wordt aan economische groei. Ten tweede een analyse van de filosofische aannames hoe natuur en cultuur zich tot elkaar verhouden. De nadruk in deze scriptie ligt op het tweede perspectief.

Het werkveld van de publieke gezondheidszorg (PGZ) is gericht op de preventie van collectieve gezondheidsrisico’s en gezondheidsbevordering. Klimaatverandering is één van de thema’s waarop geacteerd wordt. Ik stel in de probleemduiding dat het analyse- en handelingsperspectief van de PGZ smal en technocratisch is, terwijl het klimaatvraagstuk breed en waardegeladen is. Dit zogenaamde concern vormt de springplank naar een waardegeladen conceptuele analyse van de betekenis van goede zorg voor de natuur vanuit drie verschillende conceptuele perspectieven en, vanuit dit verruimde begrip, van het analyse- en handelingsperspectief van de PGZ.

In hoofdstuk 3 analyseer ik eerst de diverse elementen van het contextueel bedoelde begrip natuur. Ik beweeg in dit hoofdstuk van een premodern beeld van de natuur naar het complexiteitsdenken. Vervolgens zet ik in op de analyse van drie waardeperspectieven, namelijk: zorgethisch, neoliberaal en enlivenment. Hoofdstuk 4 staat in het teken van een zorgethische analyse. Het belangrijkste element is dat zorg meer dan menselijk gedacht wordt. Zorg krijgt vorm in een web van afhankelijkheden wat aanzet tot reflecties over de vreemdheid van de (of het) ander(e). In hoofdstuk 5 richt ik mij op het duaal georiënteerde neoliberaal politiek-economische denken. Dit ordenings- en handelingskader is van grote invloed op hoe de mens zich verhoudt tot de directe leefomgeving en de natuur. In hoofdstuk 6 denk ik vanuit een ander politiek-economisch perspectief. In het enlivenment denken staan leven en levendigheid centraal. Leven wordt breed gedacht. Het begrijpen van de verhouding tussen de menselijke en niet-menselijke (levende) natuur neemt een centrale plek in. In hoofdstuk 7 synthetiseer ik de diverse elementen van de drie waardeperspectieven in een conceptueel kader.

In hoofdstuk 8, het tweede deel van de scriptie, laat ik het conceptueel kader en richtinggevende concepten van de PGZ, gerelateerd aan het klimaatvraagstuk, met elkaar in dialoog treden. Ik probeer hiermee het analyse- en handelingsperspectief van de PGZ vanuit een verruimd begrip te duiden. Hoofdstuk 9 vormt het afsluitende concluderende deel. Goede zorg voor de natuur wordt begrepen in termen van een relationeel, gedecentreerd en verweven geheel van menselijk en niet-menselijk leven waarbij het (h)erkennen van de vreemde ander kan aanzetten tot verruiming van het analyse- en handelingsperspectief van de PGZ. Dit oriëntatieperspectief moet geduid worden als ruimtescheppend voor alternatieve waardekaders in dialoog met de meer gangbare.

Download Scriptie [pdf]

Elmyn Brands

Een zorgethisch perspectief op goede thuiszorg in een tijd waarin technologie is verweven met ons bestaan

Samenvatting

Naarmate de bevolking veroudert en mensen langer leven, zal het aantal afhankelijke ouderen toenemen. Het Nederlandse overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Naast verzorging en verpleging kan de inzet van technologie helpen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er wordt in de thuiszorg dan ook toenemend gebruik gemaakt van ontwikkelingen zoals elektronische medicijnen-dispensers of lifestylemonitoring. Innovatie kan nodig zijn, maar noopt ook tot voorzichtigheid. Niet alle innovatieprojecten leiden per definitie tot (morele) verbetering. Een goede afstemming tussen de behoeften van eind- en andere gebruikers en de functionele uitkomsten heeft een positief effect op de acceptatie van zorgtechnologie en het uiteindelijke gebruik ervan. In situ onderzoek binnen de specifieke context is echter schaars.
Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van thuiswonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers met betrekking tot zorgtechnologie, zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen. Hieruit bleken de belangrijkste onderdelen van goede zorg met zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, namelijk: ‘het zelf willen doen’, ‘verminderde angst voor incidenten’, ‘ontzorgen’, ‘goede afstemming’ en ‘behoud van woonsituatie’. Tevens is er een focusgroep georganiseerd met managers en verpleegkundigen om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur ten aanzien van zorgtechnologie. Zowel verpleegkundigen als leidinggevenden voelen de noodzaak om zorgtechnologie als standaardonderdeel van hun zorgverlening te maken. Uit de conceptuele bevindingen blijkt dat de bemiddelende rol van technologie, zoals beschreven door Verbeek, meegenomen dient te worden bij de beleidsvorming en besluitvorming ten aanzien van zorgtechnologie. Als aanvulling hierop stelt Rosa dat organisaties rekening moeten houden met een mogelijk effect van vervreemding bij een toenemend dominante rol van technologie in de zorg. Het is vanuit zorgethisch perspectief van belang om de afhankelijke positie van de kwetsbare ouderen te erkennen en als vertrekpunt te nemen bij de beleidsvorming omtrent zorgtechnologie.
Lees meer over het onderzoek van Elmyn Brands

Download Scriptie [pdf]

2019

Jose Krijnen

José Krijnen

Samenvatting

Wachten wordt meestal gezien als een fenomeen dat indien mogelijk vermeden moet worden. Leidend was mijn vraag of wachten niet meer dan dat zou kunnen zijn. De bestudering van het werk van Hartmut Rosa (2013) en Lisa Baraitser (2017) leiden tot de conceptualisering van wachten als synchronisatie en een transformatieve antwoordrelatie. De betekenis hiervan voor goede zorg werd geanalyseerd in het licht van zorgethici Joan Tronto (1993; 2013) en Annelies Van Heijst (2005).
De relatie tussen wachten en goede zorg is doordacht op vijf terreinen. Ten eerste de sociaal-politieke, economische context waarin tijd geld is. In de institutionele context zoals een ziekenhuis verliest men hierdoor het oorspronkelijke doel uit het oog. Ten tweede wordt dieper ingegaan op het mensbeeld waarin onevenredig afhankelijke en kwetsbare of volgens Van Heijst beter gezegd: behoeftige mensen, geen of weinig stem hebben. Daarnaast wordt er op collectief als op individueel niveau geen plek toegekend aan het lijden. Dit maakt wachten of verduren schaamtevol en onzichtbaar. Als derde punt wordt getoond hoe wachten machtsverhoudingen binnen een institutionele context bloot legt. Wie bepaalt hoe lang wie moet wachten? Ook wordt de vraag naar de realiteit van de onoplosbaarheid van wachten gesteld. Wachten kan ook een zorgpraktijk zijn als mogelijkheid tot synchronisatie. De heilzaamheid van tijd wordt als vierde item besproken. Als laatste wordt aandacht besteed aan de onontbeerlijkheid van de relatie tijdens het verduren van de tijd.
Conclusie is dat wachten de cesuur kan zijn waardoor de rijm kan klinken. Wachten als synchronisatie is ook het bewust afzien van interventie door het nemen van verantwoordelijkheid. Wachten kan de niet-wordende temporaliteit van verduren zijn. Zorg kan dan kleine transformaties veroorzaken waardoor men zijn historisch sociaal gegroeide situatie kan transformeren. Wonderbaarlijk genoeg lijkt juist hier ‘iets nieuws’ te kunnen aanvangen.
Lees meer over het onderzoek van José Krijnen.

Download Scriptie [pdf]

Anne Dingemans

Anne Dingemans

Hart voor de psychiatrie. Institutioneel etnografisch onderzoek naar drijfveren van verpleegkundigen in de acute psychiatrie

Samenvatting

De zorgsector in Nederland lijdt al jaren onder personeelstekort. Dit geldt tevens voor de verpleegkundigen van de intensive care van Altrecht. De intensive care
is een afdeling binnen de acute psychiatrie, waar mensen in een psychiatrische crisis zeer intensieve zorg ontvangen. De verpleegkundigen die nog werkzaam zijn op de intensive care zetten zich elke dag weer in voor hun patiënten, ondanks het personeelstekort. Dit persoonlijke concern was de aanleiding om in het kader van de master zorgethiek en beleid een zorgethisch onderzoek uit te voeren naar de drijfveren van de verpleegkundigen om op deze afdeling te werken en welke machtsstructuren de drijfveren beïnvloeden.
Het conceptueel onderzoek biedt inzichten voor het denken over machtsstructuren in zorgpraktijken. Het empirisch onderzoek laat zien dat de drijfveren van de verpleegkundigen door verschillende machtsstructuren worden beïnvloedt. Door middel van een institutioneel etnografisch onderzoeksmethode verschillende machtsstructuren zichtbaar. Door de dialectische verbinding tussen de conceptuele en empirische bevindingen werd inzicht verkregen in de meerwaarde van dit onderzoek voor het denken over machtsstructuren in zorgpraktijken vanuit zorgethisch perspectief. Deze inzichten laten zien dat op verschillende niveaus verandering nodig is om de drijfveren om te zorgen van verpleegkundigen te behouden.
Lees meer over het onderzoek van Anne Dingemans.

Download Scriptie [pdf]

Lena Wever

Lena Wever

De kunst van het accepteren: innerlijke ruimte in het omgaan met chronische pijn

Samenvatting

Het existentiële en maatschappelijke spanningsveld rondom acceptatie van chronische pijnklachten vormt de aanleiding van dit afstudeeronderzoek: pijn accepteren die per definitie niet te accepteren valt, in een samenleving met weinig ruimte voor kwetsbaarheid. Vanuit een zorgethisch perspectief ontstond de behoefte aan andere invalshoeken op dit spanningsveld en acceptatie te plaatsen in de context van de samenleving. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Welke discursieve structuren beïnvloeden chronische pijnpatiënten in het accepteren van hun klachten en het ervaren van innerlijke ruimte en wat kunnen deze inzichten bijdragen aan (het denken over) goede zorg vanuit een zorgethisch perspectief?

In het theoretisch-conceptuele onderzoek zijn beschouwingen ten aanzien van pijn en acceptatie onderzocht. Het zorgethische perspectief benadrukte onder andere de existentiële aard van chronische pijn en het belang van zinervaring. Met vier chronische pijnpatiënten zijn vervolgens narratieve interviews gevoerd, die zijn geanalyseerd middels discoursanalyse en binnen het Ars Moriendi model.

‘Acceptatie’ blijkt onderhevig aan discursieve structuren en wordt soms functioneel ingevuld. Het denken van chronische pijnpatiënten over ‘acceptatie’ ontwikkelt zich binnen de leefwereld en wordt sociaal en cultureel geconstrueerd. Daarentegen biedt ‘innerlijke ruimte’ een verruimd perspectief en doet meer recht aan de complexiteit van chronische pijn. ‘Innerlijke ruimte’ geeft woorden aan de existentiële spanningsvelden ‘houvast en onzekerheid’ en de zoektocht naar betekenisgeving aan pijn en lijden. Daarnaast wordt zichtbaar dat het transformatieve karakter van chronische pijn vraagt om verschillende verhoudingen tot het lichaam om maatschappelijk te kunnen meedoen.

De inzichten stimuleren de reflectie over goede zorg bij chronische pijnpatiënten. Het blijkt belangrijk om vanuit de zorgpraktijk ruimte te geven aan kwetsbaarheid en de mogelijkheden om maatschappelijk te kunnen meedoen. Vanuit een zorgethisch perspectief helpt ‘innerlijke ruimte’ om verscholen stemmen in het spanningsveld rondom chronische pijn bloot te leggen. Het Ars Moriendi voor chronische pijn is vernieuwend maar vraagt om meer empirisch en conceptueel onderzoek. Daarbij lijkt het belangrijk om voortdurend een vertaalslag te maken naar de zorgpraktijk, en te onderzoeken hoe het Ars Moriendi en bestaande behandeltheorieën elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Download Scriptie [pdf]

Karin Suijkerbuijk

Karlijn Suijkerbuijk

De dood in de coulissen. Een zorgethisch onderzoek naar zingeving in de laatste levensfase van dak- en thuislozen

Samenvatting

Hoewel zingeving belangrijk is (in de zorg) voor dak- en thuislozen in de laatste levensfase, blijft het zowel in de zorgpraktijk als in de literatuur een onderbelichte dimensie. In deze zorgethische masterthesis werd gepoogd bij te dragen aan het opvullen van deze lacune, middels de volgende hoofdvraag: Hoe verloopt zingeving bij dak- en thuislozen in de laatste levensfase en welke inzichten levert het kijken naar deze (zorg)praktijk vanuit zorgethisch perspectief op met betrekking tot goede zorg voor deze specifieke doelgroep?

Vanuit de (zorgethische) literatuur over zingeving verschenen vier thema’s met betrekking tot zingeving van dak- en thuislozen in de laatste levensfase: Betekenisvolle verbindingen, ertoe doen, onderlinge afhankelijkheid, en doen én laten. Naast een zoektocht in de literatuur werd binnen deze masterthesis ook empirisch onderzoek uitgevoerd middels narratieve analyse.
In de conclusie werden vijf thema’s beschreven die helpend kunnen zijn voor (zorg aan) dak- en thuislozen in de laatste levensfase: “het levenseinde (laten) ondergaan”, “oog hebben voor bijzondere verbindingen”, “omarmen en vrijlaten”, “de ander echt zien”, en “bewustwording van maatschappelijke verhoudingen”. Deze inzichten kunnen mogelijk het startpunt vormen voor de verbetering van zorg aan dak- en thuislozen in de laatste levensfase.

Download Scriptie [pdf]

2018

Manouk Visser

Manouk Visser

Rennen vliegen vallen opstaan doorgaan. Een zorgethisch actieonderzoek naar een huis voor Mehmet

Samenvatting

Dit single case participatieve actieonderzoek (PAR) richt zich op het vinden van een huis voor Mehmet. Mehmet is sinds zijn ontslag uit een psychiatrische kliniek thuisloos: hij heeft geen eigen huis, maar is ook niet dakloos. De toenemende vraag naar sociale huurwoningen maakt het steeds moeilijker om een woning te krijgen als dakloze. Dit onderzoek heeft als doel 1) een huis voor Mehmet te vinden en 2) de problemen met het vinden van een huis te begrijpen in hun bestuurlijke context en 3) hiervan te leren over goede zorg.
Het is niet gelukt een huis te vinden voor Mehmet. De problemen die wij tegenkwamen waren te onderscheiden in problemen op bestuursniveau en problemen op uitvoeringsniveau. Op bestuursniveau kon de gemeente Den Haag niet voorzien in de behoefte van thuislozen. Het beleid kent geen sensitiviteit voor de particuliere context. De hulpverleners, die de voorzieningen en de particuliere context samen moeten brengen, hebben niet genoeg met Mehmet afgestemd, waardoor Mehmet zich ging verzetten.
Goede zorg voor Mehmet, of thuislozen in vergelijkbare context bestaat uit twee delen.
Op beleidsniveau een (aantal) maatschappelijke actor(en) die verantwoordelijkheid nemen voor de hulp van thuislozen. Op uitvoeringsniveau hulpverleners die in afstemming met Mehmet de bestaande voorzieningen afstemmen op de behoeftes en particuliere context van Mehmet.
Single case PAR biedt kansen voor de zorgethiek om in de praktijk te ervaren welke problemen er zijn. Tegelijk is single case PAR erg kwetsbaar, omdat de kwetsbare relatie tussen twee mensen centraal staat. In dit onderzoek verloor ik de gelijkwaardigheid met Mehmet, omdat ik vóór hem ging denken in plaats van mét Mehmet.

Lees meer over het onderzoek van Manouk Visser.

Download Scriptie [pdf]

Karlijn Kremer

Karlijn Kremer

Veranderingen in het verzorgend beroep Zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaringen rondom het veranderende beroep van verzorgenden in de ouderenzorg

Samenvatting

Inleiding: De afgelopen 10 tot 15 jaar is er veel veranderd in de (ouderen)zorg en deze veranderingen zijn ook van invloed op het verzorgend beroep. Hoewel er in de literatuur aandacht is voor de vraag of verzorgenden zich capabel voelen voor de nieuwe taken die ze krijgen toebedeeld, is er tot nu toe weinig aandacht voor de vraag hoe verzorgenden deze veranderingen ervaren en wat dit betekent voor goede zorg. Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de Commissie Ethiek van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), omdat zij zich graag laten voeden door ervaringen uit de praktijk bij het opstellen van hun adviezen aan het bestuur van de V&VN.

 

Hoofdvraag: Of en hoe hebben verzorgenden veranderingen ervaren in hun beroepspraktijk door veranderingen in de maatschappelijke en politieke context, met specifieke aandacht voor de relatie tussen de verzorgende en de zorgontvanger? En wat betekent dit voor goede zorg?

Methode: Er is exploratief, zorgethisch onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van een theoretische verkenning en een narratieve analyse. Het theoretische concept dat centraal staat in dit onderzoek is relationaliteit. De empirische data zijn verzameld door middel van het schaduwen en interviewen van verzorgenden die minstens 10 jaar werkervaring hebben en werkzaam zijn in de ouderenzorg en door het houden van een focusgroep met verzorgenden met dezelfde criteria.

Bevindingen & conclusie: Veranderingen worden per individu verschillend ervaren. Door iedereen wordt een sterke toename in werkdruk en administratielast ervaren. Deze toegenomen werkdruk gaat gepaard met strakke tijdsschema’s indicatiestellingen. Er is steeds minder ruimte en tijd om om te gaan met het ongewisse aspect van zorg. Verzorgenden lijken vooral voor dit aspect van verzorgen ruimte te creëren door (nog) harder te werken en soms dingen in hun eigen tijd te doen. Hierdoor vormen zij een onzichtbare buffer tussen de institutionele/politieke context en de zorgontvanger. Dit is zorgethisch problematisch omdat hierdoor de negatieve uitwerking van veranderingen in de inrichting van het zorgproces in de praktijk verhuld blijft en omdat het geen duurzame manier is voor verzorgenden om hun werk te doen terwijl zorgverleners zelf ook waardevolle en kwetsbare mensen zijn.

Verzorgenden blijken ook een veel bredere verantwoordelijkheid te hebben gekregen. Dit duidt erop dat de zorg (op een aantal vlakken) holistischer is geworden. De vraag die in dit onderzoek wordt opgeworpen is echter of verzorgenden ook voldoende in staat gesteld worden om de voordelen hiervan te cultiveren. Daarnaast blijkt ook dat verzorgenden door de veranderingen soms juist een spagaat ervaren tussen hun eigen (holistische) zorgbeeld en de gefragmenteerde indicatiestelling.

Tot slot kwam in dit onderzoek naar voren dat een deel van de verzorgenden een (groot) verschil ervaart tussen de jonge en de oudere generatie verzorgenden. Dit verschil, dat meerdere oorzaken zou kunnen hebben, wijst erop dat de beroepsgroep van verzorgenden niet als een homogene groep gezien kan worden. Het zou goed zijn als hier meer inzicht in verkregen wordt, om zo beter recht te doen aan de beroepsgroep.

Lees meer over het onderzoek van Karlijn Kremer: Veranderingen in het verzorgend beroep

Download Scriptie [pdf]

Anniek Dortmans

Anniek Dortmans

Zo oneindig als ik oud ben. Een zorgethisch onderzoek naar geleefde ervaringen van hoge ouderdom van Minderbroeders Franciscanen.

Samenvatting

Er is heden ten dage sprake van een autonoom, individualistisch mensbeeld, waarbij mensen zelf op zoek dienen te gaan naar wat hen betekenis geeft. Hele oude mensen kunnen echter niet aan dit mensbeeld voldoen. Bovendien geven zij over het algemeen de voorkeur aan een relationele wijze van betekenisgeving. Desondanks wordt vaak niet de nadruk gelegd op de belevingswereld van deze groep ouderen, maar op hoe zorgbehoeften verminderd kunnen worden. Naar de belevingswereld van ouderen die het leven als voltooid ervaren is echter wel uitgebreid onderzoek gedaan. Franciscanen op hoge leeftijd lieten een interessant licht van acceptatie, ego-loosheid en ruimte voor bezinning schijnen op deze thematiek. Anders dan het autonome mensbeeld doet vermoeden, en passend binnen de thema’s ‘relationaliteit ’ en ‘betekenis’ in de Utrechtse zorgethiek. Voor deze zorgethische masterscriptie is daarom besloten om onderzoek binnen Franciscaanse gelederen uit te breiden, met als hoofdvraag: wat is de essentie van de geleefde ervaring van hoge ouderdom (ongeveer 80+) van Minderbroeders Franciscanen, en hoe is deze ervaring vanuit zorgethisch perspectief te begrijpen?
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de fenomenologische Reflective Lifeworld Approach. Middels interviews naar geleefde ervaringen is gekomen tot de volgende essentie: “Een confrontatie met onontkoombare eindigheid, hand in hand met de aanwezigheid van een onstuimige geest, groeiend in een fundament van broederschap, overstegen door een al dan niet bewust bruggen bouwen tussen verleden, heden en toekomst, met door het leven heen bewegend een belichaamde relatie tot God.”
Wat betreft ‘relationaliteit’ wordt in deze essentie duidelijk dat naast concrete anderen ook God, Franciscaanse idealen en een cultuurhistorisch verleden als ander in het zelf van de broeders verweven kunnen zijn. Voor het idee van een relationeel zelf, zoals gehanteerd in de zorgethische notie van shared decision making, zou dit kunnen betekenen dat er behalve concrete naasten, ook alternatieve naasten betrokken zouden kunnen worden in shared decision making. Ook voor het zorgethische idee van zorg als betekenisvolle verbinding geldt dat er meer oog zou kunnen zijn voor spiritualiteit; zo is in de bevindingen ook God een zorgdrager.
Betreffende ‘betekenis’ wordt in deze essent ie verder duidelijk dat ervaringen van de broeders doordrongen zijn van de zorgethische notie van zorg als existentiële betekenisvolle verbinding. Zo zijn broeders, ondanks hun hoge leeftijd dikwijls nog zorgdrager. Of wellicht zou gezegd moeten worden: dankzij hun hoge leeftijd nog zorgdrager. Dit zou namelijk verhelderen hoeveel goede input hele oude mensen, juist vanwege hun rijke cultuurhistorisch verleden, de samenleving kunnen bieden. Tevens maakt het bezien van de bevindingen door de bril van zorg als existentieel betekenisvolle verbinding duidelijk dat de broeders als betrokkenen van elkaar, delen in zowel vreugde als kwetsbaarheid. Het expliciteren van het particuliere binnen (het universele concept van) zorg als existentieel betekenisvolle verbinding lijkt binnen zorgethiek nog verder uitgebreid te kunnen worden.

 

Lees meer over het onderzoek van Anniek Dormans: Veranderingen in het verzorgend beroep

Download Scriptie [pdf]

Sevenja Verhagen

Sevenja Verhagen

De worsteling in de spagaat. Een zorgethische studie naar de beleving van begeleiders met betrekking tot het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking binnen een woonvoorziening in de wijk.

Samenvatting

In vervolg op een eerder onderzoek door de gemeente Loon op Zand in samenwerking met Stichting Prisma en de UvH (2017), geeft dit onderzoek vanuit een zorgethisch perspectief de ervaringen van begeleiders een stem, in de zoektocht van Stichting Prisma naar goede zorg en ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking(LVB) die wonen binnen een woonvoorziening in de wijk. Ondanks veelvuldig onderzoek naar deze zorgpraktijk komen ervaringen van begeleiders, als deelnemers aan deze praktijk, in discussies sporadisch voor.
Aan de hand van zowel een literatuurstudie als empirisch onderzoek, is onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van deze begeleiders. In het theoretische kader is eerst verkend welke inzichten de zorgethische literatuur biedt, waarna vervolgens fenomenologisch onderzoek is gedaan om zicht te krijgen op deze geleefde ervaring. Zichtbaar werd dat het begeleiden voor begeleiders een complexe, ambigue en ambivalente ervaring is. Ze bevinden zich in een constante worsteling in de spagaat en hebben te maken met verschillende begeleidingsdoelen als behoud, groei en sociale acceptatie. Ze moeten hierbij nadenken over strategieën van beschermen, koesteren en trainen in een spanningsveld met verschillende betrokkenen zoals de jongeren, het netwerk, de wijk, de organisatie en de maatschappij. Momenten van machteloosheid, afhankelijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en beroepstrots overlappen elkaar en wisselen elkaar hierbij af. Omdat zowel de persoonlijke als de professionele integriteit in relatie tot de verschillende partijen binnen een institutionele zorgsetting voortdurend in conflict zijn met elkaar en er nooit volledig aan alle eisen en doelen voldaan kan worden, behoeven ze hierbij zelfbescherming.
Dit werkt zelfvervreemding in de hand. Door de complexiteit ligt de focus van het begeleiden op beschermen en groei binnen de woning. Ze voelen zich onmachtig als het gaat om de opgelegde maatschappelijke opdracht om actief burgerschap uit te dragen in hun zorg. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat in de zorgpraktijk het goede zichtbaar kan worden door vanuit deze praktijk van het begeleiden te kijken naar wat goed is om te doen. Begeleiders hebben enorm veel kennis in de zorgpraktijk ontwikkeld, die ze kunnen doordenken, waarop ze kunnen reflecteren en met anderen kunnen delen om te bouwen aan ‘body of knowledge’, dat zowel theoretisch als praktisch van aard is. Hiermee kunnen ze vanuit deze betrokkenheid bijdragen aan een onderbouwde visie op ‘goede’ zorg aan jongeren met LVB die wonen in de wijk en het maatschappelijke en politieke debat ten aanzien van integratie en burgerschap realistischer maken. Tot slot zijn er aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek gedaan.

Download Scriptie [pdf]

Lieke Wichers Schreur

Lieke Wichers Schreur

De geleefde ervaring van lijden bij een afwijzing van een euthanasieverzoek

Samenvatting

Lijden in onzichtbaarheid. Een empirisch- fenomenologisch geïnspireerd onderzoek vanuit zorgethisch perspectief.
De thesis is een aanzet om deze mensen een gezicht te geven en genereert fenomenologische kennis met betrekking tot het lijden van mensen van wie het euthanasieverzoek is afgewezen. Er wordt onderzocht hoe het lijden wordt ervaren bij een afwijzing van een euthanasieverzoek en wat dit betekent voor goede zorg. Aan de basis van dit onderzoek liggen de geleefde ervaringen van vier participanten waarvan het euthanasieverzoek is afgewezen door de Levenseindekliniek. Uit deze geleefde ervaringen zijn vijf thema’s gedestilleerd die iets zeggen over het lijden van de participanten rondom de afwijzing van het euthanasieverzoek. Deze thema’s zijn: ‘ontheemd raken’, ‘uitzichtloosheid’, ‘hoop’, ‘zich niet gezien voelen’ en ‘totale verlatenheid’. De thema’s kunnen gezien worden als een proces, waarbij ‘hoop’ eveneens zorgt voor beweging; het herhaald blijven zoeken naar een uitweg in het leven of in de dood. Uit de geleefde ervaringen van de participanten blijkt dat zij binnen de thema’s ‘ontheemd raken’ en ‘uitzichtloosheid’ te maken krijgen met een stapeling van verlies van verbinding met de wereld, de ander en zichzelf. Zij voelen zich niet altijd gezien en tevens verlaten door de mensen om hen heen en de professionals die op hun pad komen. Deze ervaring kan omschreven worden als een indikking van het al bestaande geleefde lijden. Dit onderzoek laat zien dat er vanuit het relationele mensbeeld aansluiting gevonden kan worden door deze mensen te zien, te laten tellen en door afgestemd te besluiten (Goossensen, 2014). Aandachtige betrokkenheid – in de breedste zin – blijkt hierin een cruciale fase en een startpunt voor goede zorg.

Download Scriptie [pdf]

Mieke Spek

Mieke Spek

Geboren! Een verkennende studie naar geboortelijkheid en relationaliteit

Samenvatting

Biomedische technieken worden toegepast op het gebied van conceptie en geboorte en hebben daarmee invloed op de relationele structuur waarin mensen door hun geboorte worden ingebed. Wat daarmee op het spel staat, blijft onderbelicht in het debat, dat overheerst wordt door medisch-ethische en juridische perspectieven. De zorgethiek belicht aspecten zoals relationaliteit die in het debat over de toepassing van geboortetechnieken nauwelijks aan de orde komen. Om zorgethiek in stelling te kunnen brengen in het debat over geboortetechnieken is in deze thesis onderzocht hoe het zorgethische begrip relationaliteit kan worden verrijkt door het gedachtegoed van denkers over geboorte en geboortelijkheid. Hiertoe zijn relevante ideeën van enkele denkers over geboorte en geboortelijkheid door een heuristische lens van relationaliteit beschouwd.
Met de gedachte dat de geboorte een fenomeen is dat zich onttrekt aan de ervaring van mensen, waardoor deze gebeurtenis niet los van anderen gedacht kan worden, plaatsen de geboortedenkers de geboorte en de geboortelijkheid van mensen in een relationeel perspectief.
Het gedachtegoed van de geboortedenkers biedt zicht op een generatieve, sociale en narratieve inbedding van een individu dat oorspronkelijk omgeven is door een ander in een niet wederkerige relatie waarin het wij voorafgaat aan het ik en dat daarna al relationeel verbonden is met anderen, voordat het zich als ik bewust is van zichzelf en de anderen.
De bovengenoemde aspecten bieden een relevant en aanvullend kader voor het denken over en de toepassing van het zorgethische begrip relationaliteit.
De verbinding tussen de geboorte en geboortelijkheid vanuit een generatief perspectief en het politieke nataliteitsbegrip van Arendt, biedt een nuancerend antwoord op het denken over de zorgethische moral boundaries van Joan Tronto.

Download Scriptie [pdf]

Saskia Scherbeijn

Saskia Scherbeijn

Overgave & verbinding. Een zorgethische studie naar de essentie van de geleefde ervaring van het (getuige van het) kraamvrouw-zijn in het ziekenhuis

Samenvatting

Uit de maatschappelijke en wetenschappelijke literatuur blijkt dat zwangerschap en bevalling steeds meer in het teken staan van medicalisering. Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in het ziekenhuis, waarbij het aantal ingrepen ook stijgende is. Volgens Buitendijk (2010) verandert daarmee de beleving van zwangerschap en geboorte voor vrouwen ingrijpend. Ondanks de interesse die er thans is voor de ervaringen van kraamvrouwen en hun partners is er nog niet veel onderzoek verricht naar het diepgaand begrijpen wat het betekent om kraamvrouw te zijn voor de kraamvrouw en hiervan getuige te zijn door de partner op de verlos- en kraamafdeling van het ziekenhuis. Dit afstudeeronderzoek verkleint deze kennislacune.

In nauw overleg met de lokale haalbaarheid commissie zijn vier kraamvrouwen en hun partners geïnterviewd. Tevens heeft observatie plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is rekening gehouden met het verkrijgen van toestemming voor deelname, de belastbaarheid van de kraamvrouwen en het garanderen van hun anonimiteit. Door middel van een theoretische verkenning van de zorgethische concepten: ‘relationele afstemming’, ‘lichamelijkheid’ en ‘contextualiteit’ is meer inzicht verkregen in de zorgpraktijk. Daarnaast is fenomenologisch onderzoek gedaan volgens de aanpak van Van Manen. Dit heeft narratieven opgeleverd die de lezer onderdompelen in de zorgpraktijk.

Uit de bevindingen blijkt dat kraamvrouwen zich volledig kunnen overgeven aan de expertise van zorgverleners. Dit levert voor de zorgethiek nieuwe inzichten op over het ontvangen van zorg. Tevens komt naar voren dat technologieën, evenals pijnbestrijding kraamvrouwen en hun partners geruststellen, duidelijkheid bieden en hen ondersteunen in het bevallingsproces. Voor de partners geldt echter wel dat het behouden van contact met hun kraamvrouw belangrijk voor hen is. Het zoeken naar een juist midden in het gebruik van pijnbestrijding is dan ook gewenst. Daarnaast speelt de inrichting van het ziekenhuis een grote rol in de zorgverlening. Zorgverleners zijn afhankelijk van systemen, maar oefenen daarmee tegelijkertijd ook macht uit. Bewustwording hiervan, waardoor weer oog verkregen wordt voor de behoeften van de zorgontvangers, lijkt daarin essentieel. Tenslotte zijn er aanbevelingen voor goede zorg en vervolgonderzoek gedaan.

Download Scriptie [pdf]

2017

Marjolein Tops

Marjolein Tops

Dynamieken van een gedwongen ‘huwelijk’. Invloed van belichaamde ervaringskennis tussen praktijk en beleid

Samenvatting

Een zorgethisch onderzoek naar de invloed van belichaamde ervaringskennis op de verbinding tussen praktijk en beleid in een GGZ-instelling.

GGZ Nederland geeft in recent onderzoek aan dat toenemende bureaucratisering ten koste gaat van goede patiëntenzorg en zelfs kan leiden tot onaanvaardbare risico’s. De praktijk van zorgverlenen staat onder druk, terwijl dat de kern is van een zorgorganisatie. Nieuwe zorgbenaderingen, inzet van ervaringsdeskundigen en morele reflectie brengen morele perspectieven van zorgverleners en zorgontvangers in beeld. Er ontbreekt echter aandacht voor hoe eigen structuren en zorgprocessen van een organisatie uitwerken in de praktijk.

Dit institutioneel etnografisch, empirisch onderzoek kijkt vanuit zorgethisch perspectief naar hoe zorgverleners in een GGZ-instelling morele reflectie ervaren in de context van toenemende bureaucratisering in de zorg. Uit analyses blijken drie patronen. 1. Een dominante invloed van beleid op relaties, de zorgpraktijk en de omgang met verantwoordelijkheden. 2. Te weinig invloed van belichaamde ervaringskennis op de hiervoor genoemde aspecten. 3. Een onduidelijk zicht op de omgang met verantwoordelijkheden en routines in de omgang met elkaar. Met als gevolg verschillende beelden van de realiteit, die van de praktijk en die van het beleid.

Wat blijkt is dat belichaamde ervaringskennis een vindplaats is voor morele aspecten in de zorgpraktijk, in relaties, en een kruispunt en verbinding tussen praktijk en beleid kan zijn. Een radicale focus op de praktijk wordt voorgesteld om zich op een menselijke wijze te verhouden tot de pervasieve invloed van bureaucratisering. Echter, door gebrek aan een reflectieve structuur en cultuur in de organisatie blijven belemmerende patronen bestaan. Goede zorg betekent het belichaamde ervaringsperspectief centraal stellen, een moreel leerproces op gang brengen in de organisatie en een wisselwerking tussen beide stimuleren waardoor de verbinding tussen praktijk en beleid, hun zogenaamde gedwongen ‘huwelijk’, verbeterd kan worden.

Lees meer over het onderzoek van Marjolein: Thesis Marjolein Tops: Dynamieken van een gedwongen ‘huwelijk’

Download Scriptie [pdf]

Rudya Melim

Rudya Melim

Samenvatting

Een conceptueel onderzoek naar tegengaan van racisme in de Nederlandse samenleving vanuit zorgethisch perspectief.

In deze thesis wordt een visie ontwikkeld op het tegengaan van racisme in Nederland vanuit zorgethisch perspectief. Hiermee beoogt de thesis een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke ‘racisme debat’ en aan wetenschappelijke en zorgethische kennis met betrekking tot (het tegengaan van) racisme. De hoofdvraag: Wat kunnen zorgethische inzichten toegepast op de context van racisme in Nederland betekenen voor het tegengaan van racisme in Nederland in dienst van goed samenleven vanuit zorgethisch perspectief? wordt beantwoord door eerst te beschrijven hoe we Nederlands racisme kunnen typeren.

Vervolgens worden zorgethische inzichten die belangrijk zijn voor het duiden van racisme en het tegengaan daarvan naar voren gehaald. Een verwrongen beeld van samenleven en de relaties tussen mensen daarbinnen zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid die we tegenover elkaar hebben vanuit onze wederzijdse afhankelijkheid en kwetsbaarheid niet wordt erkend. Dit probleem dat ook huidig racisme mogelijk maakt lijkt geworteld in onze samenleving. Onder andere het grote belang van zorgwaarden in het tot stand brengen van een rechtvaardige samenleving komt hierbij naar voren als leidend inzicht.

Als laatst worden inzichten met betrekking tot de typering van Nederlands racisme en belangrijke zorgethische inzichten voor duiden en tegengaan geïntegreerd. Moral repair blijkt een onvermijdelijk deel te zijn van het tegengaan van racisme in de Nederlandse samenleving omdat hier niet alleen zorgwaarden mee worden bekrachtigd en uitgedragen, ook de historische wonden die zijn ontstaan worden via deze weg geheeld.

Lees meer over het onderzoek van Rudya: Thesis Rudya Melim: Racisme in Nederland

Download Scriptie [pdf]

Renske Boekhout

Renske Boekhout

Samenvatting

Op welke manieren ervaren managers de ruling relations in FPC Dr. S. van Mesdag met betrekking tot moreel beraad en hun eigen betrokkenheid daarbij, en wat zegt dat over goede zorg voor managers, personeel en patiënten.

Mijn onderzoek draagt bij aan het nadenken over georganiseerde reflectie in de vorm van moreel beraad in een bijzondere omgeving, namelijk de forensische psychiatrie. Door het combineren van een zorgethische lens en een institutioneel etnografische onderzoeksmethode, met specifieke aandacht voor ruling relations, is er onderzocht hoe managers hun eigen betrokkenheid bij moreel beraad en de institutionele context van moreel beraad ervaren. De context van dit onderzoek was Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag, een tbs-kliniek in Groningen. De onderzoeksvraag van het onderzoek is: Op welke manieren ervaren managers de ruling relations in FPC Dr. S. van Mesdag met betrekking tot moreel beraad en hun eigen betrokkenheid daarbij, en wat zegt dat over goede zorg voor managers, personeel en patiënten?

In het onderzoek heb ik vijf verhoudingen en vier ruling relations die managers ervaren, blootgelegd. Managers ervaren met betrekking tot moreel beraad de verhouding van invoerder, deelnemer, gespreksleider, financieel verantwoordelijke en/of organisatieverbeteraar. Managers ervaren moreel beraad in een context waar de macht van de klok, dragende en inspirerende mensen, een harde cultuur en een grote afstand tussen hen en de werkvloer belangrijk zijn.

De conclusie van het onderzoek is dat managers vanuit verschillende verhoudingen en met betrekking tot verschillende ruling relations moreel beraad aantrekken, afstoten en/of accepteren. Goede zorg betekent in deze context dat managers voor henzelf zoeken naar de juiste verhouding ten opzichte van moreel beraad, voor personeel de weg naar moreel beraad vrij banen en voor patiënten bewust omgaan met morele kwesties.

Lees meer over het onderzoek van Renske: Thesis Renske Boekhout: Moreel beraad

Download Scriptie [pdf]

Selma Haverkate

Insider perspectives of ‘outsiders’
A phenomenological study on migrant care workers in Italy

Samenvatting

This study aims to gain more insight in the perspectives of migrant elderly home care workers in Italy. In scrutinizing the experiences of these caregivers this research seeks to understand what these experiences mean in terms of good caring, to deliver a contribution to the care ethical field of inquiry.
As a consequence of an aging population and limited social services in Italy, the demand and supply of elderly care are out of balance. An increasing phenomenon is to hire a family assistant; these mainly immigrant women give daily home care and often live-in with the elderly. The data is collected by conducting in-depth interviews and participative observations. An Interpretative Phenomenological Analysis is used to analyse the data.

Family assistants have dynamic positions towards their care recipient, they feel both dependent and in control. Within the caring relationship they try to build, they seem to constantly balance between proximity and distance. It is not always taken into account the family assistants are dependent and vulnerable too. They are attuned with the care recipient but they do not always attune with themselves or receive care themselves. Therefore it is questioned whether this is good care, seen from a care ethical perspective.

Lees meer over haar onderzoek: Thesis Selma Haverkate: Insider perspectives of the outsider.

Download Scriptie [pdf]

Mara van Stiphout

Mara van Stiphout

Het Onbesprokene
Een zorgethische studie naar de ervaring van brandwondpatiënten

Samenvatting

Brandwonden hebben verstrekkende gevolgen op zowel lichamelijk als psychosociaal gebied. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld vragen rondom intimiteit of cognitieve problemen onvoldoende aan bod komen in gesprekken met zorgverleners (Kool et al., 2017). Tegelijkertijd is aangetoond dat het delen van emotionele ervaringen met anderen de psychologische, fysieke en sociale gezondheid verbetert (Rimé, 2009). Hierdoor ontstaat een knelpunt: de patiënt heeft baat bij het bespreken van gevoelige problemen, maar voelt de ruimte niet om ze bespreekbaar te maken.

Vanuit de zorgethiek kunnen we het onbesproken blijven van bepaalde onderwerpen duiden als een gebrek aan relationele afstemming tussen brandwondenpatiënt en zorgverlener. In het theoretisch kader is daarom binnen de zorgethische literatuur verkend welke factoren deze onderlinge afstemming tussen zorgverlener en zorgontvanger belemmeren of juist bevorderen. Vervolgens is fenomenologisch onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de geleefde ervaring van het bespreken van gevoelige onderwerpen van brandwondenpatiënten. Hoewel het ‘onbesprokene’ voor elke patiënt anders is, zijn er overkoepelende thema’s gevonden die deze ervaring kleuren: timing, tijd en ruimte, aandacht, erkenning en kwetsbaarheid.

Het bleek dat de mate waarin de zorgverlener zich openstelde voor de noden van de patiënt hier een grote rol speelde. Daarnaast heeft dit onderzoek twee mogelijkheden bestudeerd om gevoelige onderwerpen beter bespreekbaar te maken: een screeningslijst en lotgenotencontact. Er werd geconcludeerd dat, om goede zorg te verlenen, het van belang is dat zorgverleners aansluiten bij de leefwereld van brandwondenpatiënten en afstemmen op hun behoeften en specifieke context. Alleen door een groter begrip voor de geleefde ervaring kunnen gevoelige kwesties beter bespreekbaar worden; de bevindingen van dit onderzoek kunnen daaraan bijdragen. Tot slot worden er enkele aanbevelingen gedaan om de zorg voor brandwondenpatiënten te verbeteren.

Download Scriptie [pdf]

Nina Hovenga

Aandacht voor pillen of identiteit?
Relatie tussen de specialist ouderengeneeskunde en de familie

Samenvatting

Een zorgethische visie op de relatie tussen de specialist ouderengeneeskunde en de familie in de aanpak en behandeling van onbegrepen gedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis.

Het behandelen van onbegrepen gedrag van mensen met dementie door het onjuist voorschrijven van psychofarmaca is ongewenst, omdat dit de kwaliteit van leven van de bewoner vermindert. Om dit helpen tegen te gaan is in de richtlijnen voor de aanpak van onbegrepen gedrag het betrekken van familie opgenomen als een van de acht kernelementen. Echter, in de praktijk blijkt dat familie vaak nog steeds weinig betrokken wordt en als dit wel gebeurt, weten we niet hoe specialisten ouderengeneeskunde dat doen en welke morele kwesties daar in spelen. Dit onderzoek maakt gebruik van een narratieve onderzoeksbenadering, binnen Walkers meta-ethische raamwerk.

De morele kwesties die voor de informanten spelen doen zich voor in een sociale context waarin niet alleen de belangen van de bewoner, maar ook die van de medebewoners en het personeel een rol spelen. In dit spanningsveld zoeken zij telkens weer in relatie met de familie
consensus over hun voorgestelde medicatiebeleid, waarin zij zelf uiteindelijk de doorslaggevende stem hebben. Een goede invulling van familiebetrokkenheid door de informanten in deze context, en misschien ook wel voor specialisten ouderengeneeskunde in vergelijkbare situaties, houdt rekening met afhankelijkheid en kwetsbaarheid en is gericht op het mede vormgeven van de identiteit van de bewoner en de familie zelf, waardoor hun lijden verlicht kan worden.

Download Scriptie [pdf]

Isa Vels

Isa Vels

Balanceren tussen klein en groot. Een fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaringen van ouders rond een eyetracker screening bij prematuur geboren kinderen

Samenvatting

Dit empirische zorgethische leeronderzoek doet verslag van een interpretatief fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaringen van ouders rond een eyetracker screening ter opsporing van visuele verwerkingsproblematiek bij hun prematuur geboren kinderen. Hiervoor zijn ouders van drie gescreende kinderen geobserveerd en geïnterviewd. De verkregen data zijn geanalyseerd volgens de methode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Daarbij staat de volgende vraag centraal: wat zijn de geleefde ervaringen van ouders rond de eyetracker screening ter opsporing van visuele verwerkingsproblematiek bij hun prematuur geboren kinderen en wat betekenen deze ervaringen voor goede zorg rond deze kinderen?

Ouders van prematuur geboren kinderen laten zien hoe ze met de eyetracker screening effectief geraakt worden in onzekerheid en bestaand leed en tegelijkertijd affectief geraakt worden in zorgzaamheid en dienstbaarheid voor hun kind, lotgenoten en zorgverleners vanuit een opgebouwde verwantschap. De affectieve geraaktheid zorgt bij ouders voor een morele respons in hun beslissing tot deelname aan de screening, waarbij het eigen leed ondergeschikt gemaakt wordt aan het belang van hun kind. Hun eigen stabiliteit wordt daarmee tot wankelen gebracht. Deze ervaringen zijn ingebed in een bredere socio-politieke zorgcontext en gaan samen met ervaringen van miskenning en vervreemding. Het tekortschieten van zorgverleners om de behoefte aan aandacht en erkenning bij ouders te herkennen brengt hun stabiliteit verder tot wankelen.

Goede zorg begint met de erkenning dat ouders morele verwanten zijn binnen de cirkel van zorgzame betrokkenheid rondom prematuur geboren kinderen. Dat opent de weg naar aandachtige en responsieve zorg voor deze kinderen en hun ouders waarin ruimte voor het ongewisse is als onderdeel van menselijke uniekheid.

Lees meer over het onderzoek van Isa: Balanceren tussen klein en groot.

Download Scriptie [pdf]

Johanneke vd Bijl

Johanneke van der Bijl

De frequentie van betekenis
Relationele afstemming in de zorg voor ouderen

Samenvatting

Een zorgethisch responsief onderzoek naar de ervaringen en perspectieven van bewoners en zorgverleners van woongroep Rozemarijn, Accolade Zorg.

Goede verpleeghuiszorg ontstaat niet vanuit algemene en abstracte kwaliteitsrichtlijnen, maar in dialoog tussen bewoners, hun naasten en zorgverleners. Accolade Zorg stelt zich met deze visie tot doel aansluiting te zoeken bij wat voor bewoners van betekenis is voor een goed leven en voor goede zorg. Hoewel de betekenisgeving van bewoners centraal staat, doet het er ook toe wat van betekenis is voor naasten en zorgverleners. Deze verscheidenheid aan perspectieven maakt het afstemmen van zorg tot een meerduidig en spanningsvol proces. Een normatief kader gebaseerd op het principe van eigen regie omvat deze complexiteit onvoldoende. Het begrip relationele afstemming – afkomstig uit de zorgethische theorie – geeft het afstemmen weer als een relationeel, dynamisch en iteratief proces en sluit daarmee beter aan bij de ervaren zorgwerkelijkheid van de betrokkenen.

Met dit onderzoek is getracht zowel het inhoudelijk begrip van relationele afstemming te vergroten als een start te maken met Responsieve Evaluatie om een gezamenlijk leerproces over relationele afstemming binnen de woongroep te faciliteren en ondersteunen. Dit onderzoek toont het belang aan om (expliciet) openheid te geven aan deze verschillen en ze tot uitgangspunt te maken van een gezamenlijke zoektocht naar wat van betekenis is voor goede zorg.

Download Scriptie [pdf]

Veerle

Veerle

Jij die mij ik maakt.
Een zorgethische en duo-etnografische zoektocht van een arts en patiënt

Samenvatting

Een zorgethische en duo-etnografische zoektocht naar de posities en perspectieven van een arts en patiënt in de hedendaagse maatschappij.

De laatste decennia waait er een neoliberale wind door de maatschappij, waardoor er in de zorg een grote transitie heeft plaatsgevonden van een klassieke verzorgingsstaat met een ziekenfonds zonder winstoogmerk, naar een participatiesamenleving met gereguleerde marktwerking in de zorg. Ook de relatie tussen de arts en patiënt is drastisch veranderd, doordat patiënten steeds meer als consument beschouwd worden.

De wenselijkheid van deze veranderingen in de zorg staat ter discussie bij patiënten, artsen, politici en wetenschappers. Weliswaar hebben patiënten steeds meer rechten gekregen (door principes als autonomie), maar door veel aandacht voor individualisme, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid lijkt er ook een keerzijde te zijn: mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn krijgen geen (of veel minder een) stem. De zorgethiek als opkomende discipline poogt een alternatieve kijk te bieden op dit discours.

In dit onderzoek voerden twee vrienden, een arts en een chronische zieke patiënt, een duo-etnografie uit naar wat het betekent om arts en patiënt te zijn in de huidige Nederlandse maatschappij en wat dit impliceert voor goede zorg vanuit zorgethisch perspectief. Duo-etnografie is een relatief nieuwe onderzoeksmethode waarin twee participanten de culturele context van hun eigen ervaringen onderzoeken door met elkaar in dialoog te treden.

Inherent aan het doen van duo-etnografie is het kritisch reflecteren op de methode zelf en het uitvoeren van duo-etnografisch onderzoek. Deze duo-etnografie was een zoektocht naar gelijkwaardige participatie, die vergeleken kan worden met de asymmetrische zorgrelatie tussen een zorgverlener en een zorgontvanger.

De resultaten toonden een zeer particulier, gelaagd, complex en ambigu verhaal van capabiliteit, kwetsbaarheid, reciprociteit en polyvocaliteit. Dit laat een ander narratief zien dan neoliberale idealen als individualisme, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Juist aandacht voor het smalle karakter van deze neoliberale idealen kan bijdragen aan goede zorg.

Download Scriptie [pdf]

2016

Marieke Potma

Marieke Potma

Kwetsbaarheid en kwetsbaar burgerschap in de Franse zorgethiek

Samenvatting

Kwetsbaarheid heeft geen logica, in het verlengde van een ‘ethiek zonder ontologie’, en baat heeft bij een eigen kritische sponsigheid. Die wordt gekoppeld worden aan de kritische blik van de zorgethiek zelf, steeds reflecterend over de bandbreedte van kwetsbaarheid.
‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ kan zorgethisch gedacht worden, via de lens kwetsbaarheid, als relationele gesitueerde vrijheid, inclusieve gelijkheid en verbondenheid. Als zorg de zorg voor het behouden en repareren van onze wereld is, is kwetsbaarheid een waardevolle notie om de grenzen van zorg en burgerschap mee te bevragen.

Download Scriptie [pdf]

Sanne Rodenburg

Sanne Rodenburg

Helden of Hufters
Een zorgethische studie naar morele druk om te mantelzorgen

Samenvatting

In dit fenomenologisch onderzoek (Reflective Lifeworld Research-benadering) is onderzocht in hoeverre ervaren morele druk om te mantelzorgen bijdraagt aan beleven van mantelzorgbelasting als zwaar, en wat dit betekent voor goede zorg voor mantelzorgers.

Er kwam naar voren dat (er)kennen van de eigen grenzen door de mantelzorger als een rode draad door de beleving van  mantelzorgen loopt. De resultaten van het onderzoek zijn onder andere in intuïtieve beeldvorming gepresenteerd en in dialoog gebracht met zorgethische literatuur. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen met betrekking tot overheidsbeleid en -communicatie, het betrekken van het maatschappelijke mesoniveau bij zorg voor mantelzorgers, vervolgonderzoek en het wijzigen van de naam ‘mantelzorg’ in een meer neutrale term, zoals ‘naastenzorg’.

Download Scriptie [pdf]

Sophie Albers

Sophie Albers

Leven geven Betekenis geven
Een verkennende studie naar de betekenis van ritueel rond zwangerschap en bevalling.

Samenvatting

In Nederland is sprake van een steeds verdere medicalisering van zwangerschap en geboorte. Het gemedicaliseerde discours komt met name tot uitdrukking in risicodenken, controleren en interveniëren. De centrale tendens van medicalisering is excorporatie. Kennis over het lichaam wordt geëxternaliseerd en vrouwen worden getraind zichzelf van buitenaf te beleven. Dit heeft consequenties voor de existentiële beleving van vrouwen, omdat de existentiële dimensie met lichamelijke ervaringen verband houdt. Bij zwangerschap en bevalling is dat in extreme mate het geval omdat deze levensgebeurtenissen primair lichamelijk worden ondervonden.

Zwangerschap en bevalling zijn een breukervaring in het leven van vrouwen die vraagt om heroriëntatie. De ongewoonheid van wat het lichaam doormaakt is daarbij betekenisvol. Want de lichamelijke ervaringen zijn van een bijzondere orde (de symbolische orde van de moeder). Kenmerkend daarvoor zijn een rijke, ruimtelijke belevingssfeer; een wisselwerking tussen het lichamelijke voelen en de verbeelding; en ervaringen van verbondenheid.

Ritueel als belichaamde praktijk van betekenisgeving blijkt tegemoet te komen aan de noodzaak tot heroriëntatie én sluit in zijn eigenheid aan bij deze orde. De symbolische orde van de moeder blijkt symbolen aan te reiken die kunnen inspireren tot vorm en inhoud van ritueel. Zodoende kan ritualisering ruimte scheppen voor de existentiële beleving van vrouwen.

Download Scriptie [pdf]

Jeroen van Egmond

Jeroen van Egmond

Zorgvrijwilligers in een hospice: niet in principe machteloos, maar uit principe.

Samenvatting

Dat zorgvrijwilligers in een hospice geconfronteerd worden met zaken waar ze geen macht over hebben, lijkt een open deur. Ze kiezen echter zeer bewust om te gaan werken met mensen die lijden en op korte termijn dood zullen gaan. Als iemand er zelf voor kiest, is het gebrek aan macht dan nog machteloosheid? In ieder geval is er in het dagelijks werk van de vrijwilligers genoeg aanleiding om meer aandacht aan het fenomeen machteloosheid te besteden. Dat is ten eerste van belang voor de gasten van het hospice, maar tegelijk ook voor de zorg voor vrijwilligers zelf en draagt bij aan het beter laten zien van het werk dat deze vrijwilligers doen.

In dit fenomenologisch onderzoek is gezocht naar de essentie van machteloosheid bij zorgvrijwilligers, hoe ze ermee omgaan en wat het effect is op het verlenen van goede zorg. Er zijn daartoe door drie interviewers gesprekken gevoerd met zorgvrijwilligers uit twee verschillende hospices in Leiden en Den Haag. De transcripten van negen van deze interviews zijn in deze thesis gebruikt.

Masterthesis Jeroen van Egmond, Zorgethiek en Beleid, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Download Scriptie [pdf]

Malene van Schaik

Malene van Schaik

Perspectieven op Zorg met Ziel

Samenvatting

Middels de methodiek Responsieve Evaluatie zijn theoretische en praktische inzichten verkregen in de ervaringen en perspectieven van mantelzorgers, patiënten en verpleegkundigen ten aanzien van ‘Zorg met Ziel’, in het Rijnstate ziekenhuis.

Belangrijke thema’s die hiermee samenhangen zijn: daadkrachtige en rustige houding, duidelijke communicatie, verantwoordelijkheden, aandacht en relationaliteit. Responsieve Evaluatie blijkt waardevol om inzage te krijgen in de verschillende behoeften, verwachtingen en belevingen van de betrokkenen en een onderling leerproces te faciliteren. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan en zijn suggesties voor verder onderzoek voorgesteld met onderwerpen die gebaat zijn bij nader onderzoek in de komende jaren.

Download Scriptie [pdf]

Jurja Steenmeijer

Jurja Steenmeijer

Othering en actieve solidariteit: exclusie of inclusie?

Samenvatting

De transformatie van de verzorgingsstaat en de actieve rol die van burgers wordt verwacht om voor elkaar te zorgen, roepen vragen op wanneer het gaat over de mogelijke exclusie van bepaalde groepen kwetsbare burgers. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is welke ethische betekenis processen van othering in de zorgpraktijken van medewerkers voor dak- en thuislozen hebben en wat dat betekent voor goede zorg.

Othering komt in zorgethische literatuur, volgens de opvatting van Canales, vooral negatief en excluderend naar voren, terwijl zij stelt dat othering ook includerend kan werken. Een confrontatie van de opvatting van Canales en die van zorgethica Joan Tronto die over otherness heeft geschreven, kan een bijdrage leveren aan zorgethische theorieën.

Download Scriptie [pdf]

2015

Kelsey Benning en WimJan Egtberts

Kelsey Benning en WimJan Egtberts

Overleven in de Wmo. Wij hebben al genoeg zorgen.

Samenvatting

Een kwalitatief onderzoek naar veranderingen in de maatschappelijke ondersteuning vanuit het perspectief van gebruikers na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015

Een thematische analyse van meldingen op het meldpunt van Unie KBO, PCOB en Omroep Max over wat thuiswonende ouderen en gebruikers ervaren wat nodig is om het eigen leven te (kunnen) leiden in een veranderende samenleving.

Zelfregie is een meeslepend beeld: regie over je leven voeren is hoog metaforisch. Via kijkramen en concepten als fenomenologie, zelfregie, neoliberalisme, bekommernissen en klacht is de conclusie dat gebruikers van de Wmo de wil hebben tot verbetering van hun situatie waarin steeds sprake is van een wankel evenwicht.

Drie thema’s worden uitgewerkt: aantasting van privacy, (on)balans in de zorgrelatie en claim op verlichting.
De uitkomsten worden gespiegeld aan de doelstelling van ‘de plannen van Van Rijn’ en er wordt kritisch gereflecteerd op de betekenis van deze uitkomsten vanuit zorgethisch gezichtspunt.

Download Scriptie [pdf]

Eva van Reenen

Eva van Reenen

Betekenisvolle ruimte voor inzichten van de zorgethiek binnen de Nederlandse geneeskundeopleiding.

Samenvatting

Deze thesis bouwt voort op de probleemstelling dat artsen soms meer leed toevoegen aan patiënten. De zorgethiek zou een antwoord kunnen zijn op dit probleem, maar dan moeten haar inzichten doorgang vinden in de zorgpraktijk. Een manier waarop dit bereikt zou kunnen worden, is via de geneeskundeopleiding, aangezien deze opleiding – met name de praktische jaren – van grote invloed is op de vorming van artsen.

Middels een verkenning van literatuur die een relatie legt tussen zorgethiek en (medisch) onderwijs, (empirische) literatuur over de geneeskundeopleiding en een zorgethisch empirisch onderzoek (Grounded Theory benadering) onder vijf Utrechtse geneeskundestudenten, wordt gezocht naar eigenschappen van de huidige Nederlandse geneeskundeopleiding die betekenisvolle ruimte voor de zorgethiek binnen de geneeskundeopleiding in de weg zouden kunnen staan.

Betekenisvol wil in dit geval zeggen dat het resulteert in het opleiden van artsen die niet abstract ethisch redeneren, maar in een relationeel afstemmende zorgpraktijk samen bepalen wat het goede is. Zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige uitdagingen – die in de thesis verder uitgewerkt worden – lijken deze betekenisvolle ruimte in de weg te staan.

Download Scriptie [pdf]

Mireille Fikse

Mireille Fikse

Zien wat er telt en mee laten tellen
Een kwalitatief onderzoek naar het syndroom van Korsakov en waardigheid

Samenvatting

Met dit empirisch kwalitatief en fenomenologisch geïnspireerd onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in de manier waarop familieleden het bevorderen van waardigheid in de zorg voor hun naaste met het syndroom van Korsakov ervaren, ten einde aanwijzingen te vinden deze te waarborgen. Daarnaast beoogt dit onderzoek indirect aandacht te vragen voor het belang van waardigheid en goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Door middel van drie semigestructureerde interviews zijn de data verzameld. Aan de hand van de ervaringen van familieleden is er inzicht verkregen in een passende uitwerking van waardigheid, en wat dit betekent voor het denken over goede zorg. Vanuit de interviews, analyse, en interpretaties zijn er vier thema’s gevonden: gezien worden, betekenis hebben, zeggenschap hebben en vertrouwdheid voelen. Deze thema’s vormen aandachtsvelden die zorgverleners gevoelig kunnen maken voor het bevorderen en waarborgen van waardigheid in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Daarnaast blijken familieleden van onschatbare waarde. Zij kunnen enerzijds voor zorgverleners een sleutel zijn tot kennis over de patiënt, en anderzijds functioneren als belangenbehartiger van de patiënt.

Download Scriptie [pdf]

Tessa Smorenburg

Tessa Smorenburg

Transgender: kwetsbaar door anders-zijn.
Een kritische discoursanalyse van vier weblogs.

Samenvatting

Een kritische discoursanalyse van vier weblogs van transgenders in transitie van man naar vrouw in Nederland, een zorgethische reflectie op goede zorg en burgerschap.

In de maatschappij zijn we gebonden aan vanzelfsprekendheden over mannelijkheid en vrouwelijkheid en doordat een transgender hiervan afwijkt, hangt er over transgender-zijn een stigma. Daarbij wordt gendervariatie vanaf de 19e eeuw gemedicaliseerd en vanaf 1980 bevindt het zich in de DSM onder de noemer van genderdysforie. In deze thesis wordt goede zorg voor transgenders en hun maatschappelijk positie onderzocht door middel van een kritische discours analyse van vier weblogs van Men-to-Female transgenders.

Download Scriptie [pdf]

Wall of Fame scriptie Ankana Spekkink & Jasmijn de Lange

Ankana Spekkink & Jasmijn de Lange

De schijnwerkelijkheid van gezamenlijke besluitvorming: Fenomenologische casestudy vanuit zorgethisch perspectief naar besluitvorming

Samenvatting

Steeds vaker wordt er van de patiënt verwacht dat hij zelf gaat kiezen en eigen regie voert. Gezamenlijke besluitvorming lijkt hierin een welkom concept om te komen tot goede zorg. Maar is dit wel zo? Door middel van een zorgethisch, fenomenologische casestudy is er inzicht verworven in de ervaringen van twee patiënten, en diens naasten, waarbij besluiten worden gevormd omtrent behandeling op het moment dat er sprake is van ziekte. Te zien is dat de patiënten in een membraan terecht komen waar rationaliteit niet meer aan de orde is. Er worden geen rationele keuzes gemaakt, iets wat het concept van gezamenlijke besluitvorming binnen de dominante literatuur wel verondersteld en een schijnwerkelijkheid tot gevolg heeft. De onderzoekers pleiten dan ook voor een bredere en relationele kijk op zorgen waarin goed zorgen meer is dan kiezen en het nemen van besluiten.

Lees meer over het onderzoek in het artikel: De schijnwerkelijkheid van gezamenlijke besluitvorming.

Download Scriptie [pdf]

Tom van Sprang

Tom van Sprang

Het doel van oorlog is vrede;
Een zorgethisch perspectief op de inzet van militaire middelen voor humanitaire doeleinden

Samenvatting

Dit onderzoek is erop gericht een vanuit zorgethiek gemotiveerde bijdrage te leveren aan de actuele discussie omtrent het al dan niet inzetten van militaire middelen voor humanitaire doeleinden. Hierbij wordt met speciale aandacht gekeken naar de relationele meerwaarde en de mogelijke gebreken van het zorgethisch perspectief.
Er is geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Hoe draagt het zorgethisch perspectief bij aan de politieke theorie over internationale betrekkingen, militaire humanitaire interventie en samenlevingsopbouw in vergelijking met het dominante ethisch perspectief dat gericht is op rechtvaardigheid?
Wanneer antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag betekent dit dat een zorgethisch perspectief de complexiteit blootlegt van internationale betrekkingen, militaire humanitaire interventie en samenlevingsopbouw. De winst zit in het feit dat zorgethiek een ander licht op deze zaken laat schijnen.

Lees meer over het onderzoek in het artikel: Het doel van oorlog is vrede; een zorgethisch perspectief.

Download Scriptie [pdf]

2014

Stephanie van Gelder

Stephanie van Gelder

Levenseindebesluiten aangaande  mensen met verstandelijke beperkingen .
Van Heijst versus de praktijk: een warme aanvulling

Samenvatting

In de gezondheidszorg worden morele dilemma’s vaak benaderd vanuit de principebenadering. Haar principes doen helaas onvoldoende recht aan de complexiteit van levenseindebesluiten in het algemeen en bij mensen met verstandelijke beperkingen in het bijzonder. Er is meer voor nodig om de ongelijke afhankelijkheid tussen arts en cliënt te erkennen, hun gekwetstheid onder ogen te zien en recht te doen aan de uniciteit van de cliënt en diens context. De zorgethische visie van Annelies van Heijst lijkt hier goed bij aan te sluiten.
In deze thesis wordt onderzocht wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de morele argumentatie van artsen bij levenseindebesluiten van mensen met verstandelijke beperkingen en de zorgethische visie van Annelies van Heijst.

Download Scriptie [pdf]

Marieke Ter Heerdt

Meer zelfregie in de zorg thuis

Samenvatting

In dit onderzoek ‘Meer zelfregie in de zorg thuis?’ zijn de ervaringen van zorgvragers met afhankelijkheid
en zelfredzaamheid in de zorgbetrekking onderzocht. Daarbij is gekeken hoe zorgvragers het zelf regie
nemen en/of krijgen ervaren. Het empirische onderzoek is vergeleken met delen uit de theorie van Van
Heijst in Menslievende zorg (2005). Het geeft inzicht in het zorgvragersperspectief en levert een bijdrage aan een bestaande discussie over zelfregie in de thuiszorg.

Download Scriptie [pdf]

Marieke Schoenmakers

Aanraken als eerste en als laatste taal: Literatuurstudie naar het aanraken van mensen met dementie door geestelijk verzorgers

Samenvatting

Geestelijk verzorgers weten vaak niet goed hoe ze pastor kunnen zijn voor mensen met dementie. Jos Hettinga kwam met het voorstel om hen via de “taal van de aanraking” te ontmoeten. Op dit voorstel is deze thesis gebaseerd. Via een literatuurstudie is getracht meer te leren over de mogelijke betekenissen en voorwaarden van aanraken in het pastoraat, specifiek bij dementerenden.

Download Scriptie [pdf]

2013

Bernadette van den Heuvel

Goede zorg voor ouderen vanuit het perspectief van Vlaamse christen-democratische politici

Samenvatting

In dit kwalitatief onderzoek beoogde de onderzoeker bij politici, leden van de christen democratische partij van België, aan de hand van data verzameld met een semi-gestructureerd interview, inzicht te verwerven in wat zij onder ‘goede zorg’ voor ouderen begrijpen, vanuit welk referentie-kader zij het begrip ‘goede zorg’ invullen en wat dit betekent voor de beleidsmatige keuzes die zij zouden maken om ‘goede’ zorg voor ouderen te realiseren.

Download Scriptie [pdf]

Jeannet van de Kamp

Jeannet van de Kamp

Ziekte als belevenis – Een zorgethische kritiek op Fred Lee’s theaterziekenhuis

Samenvatting

Door middel van een literatuuronderzoek wordt in deze thesis vanuit verschillende disciplines licht geworpen op het theaterbusinessconcept dat Fred Lee loslaat op de ziekenhuiszorg. De auteur gaat daarmee op zoek naar de inhoud van ‘authenticiteit’ in de theatersetting van Lee’s commerciële ziekenhuisconcept om dit vervolgens te vergelijken met de betekenis van ‘authenticiteit’ vanuit zorgethisch perspectief.

Download Scriptie [pdf]

2012

Petra de Leede

Je zal d’r maar zitten…: Zorgethisch kwalitatief onderzoek naar het aanleren van goed separeerzorg

Samenvatting

Iedere dag worden in Nederland mensen ingesloten in een kale ruimte, zonder persoonlijke eigendommen, zonder normale kleding en zonder de basale benodigdheden: naar de WC kunnen gaan als je moet, eten wanneer je honger hebt, de vrijheid om te lopen waar je wilt. De aanname dat separeren op korte termijn onderdeel uit zal blijven maken van de zorgpraktijk in de GGZ, maakt dat de vraag naar goede separeerzorg zich opdringt. In deze thesis geeft de auteur een antwoord op de vraag “Wat is goede separeerzorg en hoe kan men die in de GGZ aanleren aan professionals”.

Download Scriptie [pdf]

Hélène Verbunt

Hélène Verbunt

Aandacht in de zorg voor slechtziende kinderen.

Samenvatting

Aandacht is er in verschillende soorten, vormen en maten. In deze thesis is het begrip aandacht verkend, eerst vanuit de literatuur en vervolgens vanuit de beleving van ouders van slechtziende basisschoolleerlingen. De waardering van de door de zorgverlener gegeven aandacht blijkt afhankelijk van de match met de behoefte en verwachting van de ouder. Aandacht is te beschouwen als een vorm van responsiviteit van de professional, ook als niet direct een oplossing voorhanden is. Vanuit dit perspectief is gereflecteerd op twee beleidsnotities van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Download Scriptie [pdf]

Caroline Zielhorst

Caroline Zielhorst

Meer dan de som der delen? Een samendenken van menslievende zorg en Lean denken, met als casus de maatschappelijke opvang.

Samenvatting

In de zorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van principes uit andere sectoren, zoals productie. Lean denken is een van die methodieken. Lean is een uit de auto-industrie afkomstig, instrumenteel denkkader, wat beoogt verspilling volledig uit te bannen. Het is de vraag of er nog sprake is van goede zorg als vanuit de Lean principes wordt gewerkt. Ik ben daarom op zoek gegaan naar de mogelijkheid van het samendenken van menslievende zorg en Lean denken. Hoe verhouden zij zich als het gaat om het verbeteren van zorg binnen de woonvoorzieningen van de maatschappelijke opvang?

Download Scriptie [pdf]

2011

Germa van de Kamp

Germa van de Kamp

Een trilemma in een gemelligraviditeit: Ethische bespiegelingen vanuit verschillende perspectieven

Samenvatting

Aan de hand van een praktijk voorbeeld, een tweelingzwangerschap, waarin lang voor de uitgerekende datum één van de twee kinderen dusdanig in nood komt dat ingrijpen noodzakelijk is, worden de verschillende mogelijkheden voor reflectie op goede zorg in dezen bespiegeld vanuit de medisch-ethische en zorgethische visies.

Download Scriptie [pdf]

Nicolette Bosselaar

Nicolette Bosselaar

De rol van empathie in de bevordering van de vaardigheden, die autonomie mogelijk maken. Een zorgethische verkenning.

Samenvatting

In deze thesis is de vraag gesteld of de huidige aandacht voor zelfbeschikking, de zorg heeft vervangen van wat een unieke zieke in zijn of haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid echt nodig heeft. Door een literatuuronderzoek is het autonomiebegrip vanuit verschillende gezichtspunten onderzocht aan de hand waarvan een visie is geformuleerd op een respectvolle en persoonsgerichte benadering om autonome vaardigheden tot hun recht te laten komen. Empathie, in de betekenis van inleven in een ander en stilstaan bij diens waarden en hierover communiceren, is hierbij essentieel.

Download Scriptie [pdf]

Rigo Verhaert

Rigo Verhaert

Geven om verder leven : ervaren artsen een spanning tussen ‘care’ en ‘cure’ in de begeleiding van de familie van potentiele orgaandonoren?

Samenvatting

Artsen die potentiële orgaandonoren behandelen zitten in een spanningsveld. Voelen artsen dit spanningsveld en zo ja, hoe gaan zij daarmee om? Dit is het onderwerp van deze thesis. Het eerste deel bestaat uit een theoretische bespreking van het onderwerp. In een tweede deel wordt via een kwalitatief empirisch onderzoek nagegaan of artsen in het werkveld de theoretisch bedachte spanning ervaren en hoe ze er mee omgaan. Tot slot worden enkele beleidsopties geformuleerd en wordt er in een algemeen besluit gereflecteerd op het theoretische deel van de thesis.

Download Scriptie [pdf]

Ann De Veirman

Ann De Veirman

Zorgethici en economen in gesprek over een rechtvaardige verdeling van zorg?

Samenvatting

Er is veel beweging in het huidige gezondheidszorgbeleid (denk aan: terugtrekkende overheid, introductie van gereguleerde marktwerking en concurrentie, besparingen). Dat nieuwe beleid, veelal bestempeld als de ‘economisering’ van de zorg, leidt in het publieke debat tot polarisatie. De tegenstelling tussen zorgethici en economen lijkt het grootst. In het eerste deel van deze scriptie wordt onderzocht waar de hindernissen en kansen liggen voor economen en zorgethici om tot een constructieve dialoog te komen over een rechtvaardige verdeling van zorg. In het tweede deel wordt gekeken hoe die dialoog in de praktijk vorm krijgt.

Download Scriptie [pdf]

2010 - 2008

Marja Houben

Marja Houben

Een verfrissende kijk op vermoeidheid : vermoeidheid in de ‘nieuwe fenomenologie’ van Hermann Schmitz.

Samenvatting

Hermann Schmitz is een Duitse filosoof die een nieuwe kijk op de mensheid wil brengen: een wetenschappelijke benadering van de alledaagse ervaring. In deze scriptie wordt Schmitz’ visie op vermoeidheid toegelicht en onderzocht wat het (nieuw-fenomenologische) denken van Schmitz zou kunnen toevoegen aan de manier van kijken naar en omgaan met vermoeidheid in de huidige tijd. Zoals in deze scriptie naar voren komt heeft Schmitz’ visie op vermoeidheid op verschillende punten een toegevoegde waarde bij het kijken naar en omgaan met vermoeidheid in de huidige tijd. Deze meerwaarde is aangescherpt door zijn visie zowel te plaatsen naast een medische benadering als ook naast twee aanvullende perspectieven (beschouwing vanuit de thermodynamica en hardloopervaring).

Download Scriptie [pdf]

Wouter Timmer

Wouter Timmer

Autonomie en verstandelijke beperking. Een zorgethische reflectie

Samenvatting

In zijn in 2011 verschenen boek ‘In andermans handen’ voert (zorg)ethicus Frits de Lange een krachtig pleidooi om autonomie als waarde te behouden in de zorg en zorgethiek. Zijn visie op autonomie verwerpt het bestaan van kwetsbaarheid niet en legt het accent op een ‘zo goed mogelijk herstel binnen de gegeven mogelijkheden’. Dit onderzoek is nadrukkelijk gericht op de uitwerking en toepasbaarheid van autonomie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij is de vraag gesteld in hoeverre het autonomieconcept van Frits de Lange van waarde kan zijn in deze specifieke zorgpraktijk. Daarnaast wordt in deze thesis nagedacht over de thematiek van kwetsbaarheid, de pracht van anders-zijn en het kritische tegengeluid van Annelies van Heijst. De thesis wordt afgerond met een eigen visie (voorstel) op autonomie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Download Scriptie [pdf]

Monique Smit

Monique Smit

Presentie en emotie: analyse van presentielogboeken volgens de close readingmethode

Samenvatting

In deze thesis wordt aan de hand van logboeknotities van zorgprofessionals onderzocht hoe emoties opkomen, hoe ze beleefd worden en doorwerken in de dagelijkse hulpverleningspraktijk en in het bijzonder die van de presentiepraktijk. Blootgelegd wordt welke emoties doorklinken met welke intensiteit en de rol en betekenis die zij hebben in presentiebeoefening. Emoties omvatten een besef van wat waardevol is en de wezenlijke waarde van goed beheerde emoties is hun verbindende kracht.

Download Scriptie [pdf]

Frank Willeme

Frank Willeme

Van tellen naar vertellen en terug: handelingsonderzoek naar een andere verantwoording van de Dagcentra Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Samenvatting

Met dit handelingsonderzoek willen de dagcentra palliatieve zorg Vlaanderen een verantwoording opzetten die én voldoet aan de eisen van de overheden én duidelijker in beeld brengt welke baten palliatieve patiënten en hun naasten hebben bij opvang in een dagcentrum.

Download Scriptie [pdf]

Spoiler title
Hidden content