4 – 5 minuten

0 reacties

Voor het onderzoeksproject ‘Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes’ zoekt de Universiteit voor Humanistiek een Post-Doc / Junior research fellow voor een taakomvang van 0.8 fte voor 2 jaar.

Achtergrond van de studie 

Om de COVID-19 pandemie in te dammen, heeft de Nederlandse overheid crisismaatregelen genomen die diep in de samenleving ingrijpen. In de rechtvaardiging van de gemaakte keuzen valt op dat sturende beleidsconcepten op ondoorzichtige of niet-doordachte wijze moreel zijn ingevuld en verbonden zijn met fragmenten van ethische theorieën die met elkaar op gespannen voet staan. Bovendien zijn kwetsbare groepen, die door de crisisaanpak extra getroffen zijn, dikwijls laat of niet aan het woord gekomen. Tegelijkertijd is er door de pandemie en het crisisbeleid veel maatschappelijke aandacht voor het belang van ‘zorgen’ als voorwaarde voor ‘goed samenleven’. Dit vraagt om politieke doordenking.

Doel van het onderzoeksproject is om via (a) een brede ethische analyse en praktijkevaluatie van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in de COVID-19 crisis, (b) te komen tot een ethisch gedragen ondersteund beleidskader voor een zorgzame samenleving die veerkrachtig genoeg is om toekomstige crises op te vangen. Om tot een relevant beleidskader te komen, focust het onderzoek op vier groepen die zeker in de eerste crisisfase nauwelijks tot geen stem gehad hadden en van wie de bestaansonzekerheid toenam: a) mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; b) vluchtelingen en migranten; c) ouderen (in de langdurige zorg) en hun mantelzorgers; en d) patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten. Via triangulatie met andere sectoren en beleidsmakers wordt vervolgens een brede relevantie van het te formuleren beleidskader ontwikkeld. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een zorgethisch theoretisch kader, loopt twee jaar en bestaat uit vijf work packages. Methoden die ingezet worden zijn ethische beleidsanalyse, interviews en focusgroepen. Het verspreiden en toetsen van nieuwe inzichten bij beleidsmakers is integraal onderdeel van de onderzoeksstrategie. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en de UvH.

Plaats in de organisatie

De (junior)onderzoeker is onderdeel van de leerstoelgroep Zorgethiek. Het onderzoek staat onder verantwoordelijkheid van de prof. dr. C.J.W. Leget. In de uitvoering wordt samengewerkt met een projectleider en met relevante onderzoekers uit de leerstoelgroep. Reflectie op de opzet en de resultaten vindt plaats binnen een breed opgezette klankbordgroep.

Taken
Vereisten

Bij voorkeur gepromoveerd in de ethiek, beleidswetenschappen, of sociale wetenschappen. Echter, ook kandidaten met relevante onderzoekservaring en een masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwant gebieden wordt opgeroepen te solliciteren. 

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem en gekoppeld aan aanloopschaal 8 of schaal 10, afhankelijk van relevante werkervaring, conform CAO Nederlandse Universiteiten (€ 2.656,= tot max. € 3.353,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. 

Ingangsdatum is per 1 oktober 2020.

Nadere inlichtingen, ook over het projectplan, kunnen worden ingewonnen bij dr. Pieter Dronkers, universitair docent Zorgethiek en projectleider via p.dronkers@uvh.nl

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 12 september 2020 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 20-07’. 

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 38/39.

Via deze link leest u het oorspronkelijk bericht.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *