universiteit voor humanistiek

4 – 5 minuten

1 reacties

De Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Tilburg hebben het voornemen om de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit van Tilburg de komende drie jaar stapsgewijs onder te brengen bij de Universiteit voor Humanistiek. Rector Hans Alma is verheugd over de mogelijke  overstap: ”We zullen elkaar wederzijds versterken.” De leerstoelgroep Zorgethiek maakt deel uit van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en bestaat uit een hoogleraar, twee bijzonder hoogleraren, een universitair hoofddocent en een aantal promovendi. Zij verzorgen onder andere de master Zorg, Ethiek en Beleid, en nemen deel in de onderzoeksgroep Care and Contested Coherence. De voorgenomen overgang is stapsgewijs en verloopt in goed overleg tussen beide instellingen.

Het voornemen is om de volgende zaken op het gebied van zorgethiek aan de UvH te vestigen:

-De éénjarige master Zorg, Ethiek en Beleid (ZEB)
De master gaat per 1 september 2012 over naar de UvH. Voor de UvH betekent deze master gericht op de zorgsector een verrijking van haar onderwijsaanbod met filosofische en bestuurlijke thema’s die in het bijzonder voor de zorg- en welzijnssector van groot belang zijn. De master Zorg, Ethiek en Beleid wordt bovendien inhoudelijk versterkt met inbreng van de expertise van de UvH op het gebied van kritische organisatie- en interventiestudies, normatieve professionalisering en bestaansethiek. De UvH en UvT werken op dit moment hard aan een overgang die voor studenten die in Tilburg begonnen zijn geen nadelen heeft, en die het programma voor hen waar mogelijk nog aantrekkelijker maakt. Ook treffen zij voorbereidingen voor de noodzakelijke procedures, die samenhangen met het verplaatsen van een masteropleiding van de ene bekostigde universiteit naar de andere.

– Het onderzoek van de groep Care and Contested Coherence.
In deze groep participeren naast de zorgethici, senioronderzoekers en promovendi van zorgethiek Tilburg, ook mensen van andere universiteiten en hogescholen. Er wordt een vruchtbare samenwerking verwacht met de huidige onderzoeksprojecten aan de UvH: Goed ouder worden, Normatieve professionalisering, Burgerschap in een interculturele samenleving, Geestelijke weerbaarheid & humanisme.

– De maatschappelijke netwerken (zorginstellingen, palliatieve zorg, presentie netwerk), internationale contacten en het netwerk-in-opbouw European Network Ethics of Care.
De zorginstellingen waarmee de leerstoelgroep contact heeft zijn van grote waarde voor de UvH omdat zij zorgethische vragen en zorgethisch onderzoek wil ontwikkelen in/dicht op zorgpraktijken. In Europees verband zijn er contacten met Straatsburg, Münster, Lille, en in de USA met Boston College.

Rector prof.dr. Hans Alma van de UvH licht het voornemen toe: “Van universiteiten wordt in toenemende mate gevraagd zich te profileren en de leerstoelgroep Zorgethiek sluit goed aan bij ons profiel. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de UvH hebben een sterke oriëntatie op kennisvalorisatie en kennisontwikkeling in samenwerking met de praktijk. Dat is ook waar de leerstoelgroep zich intensief mee bezig houdt. Vestiging van de leerstoelgroep Zorgethiek aan de UvH is bovendien een herneming van de zorgethiek, die ooit een prominente plaats innam aan de UvH.”

Hoogleraar Zorgethiek Frans Vosman en universitair hoofddocent Carlo Leget komen waarschijnlijk al op korte termijn voor een deel in dienst van de UvH. Frans Vosman: “We werken al langer met UvH collega’s samen en zien belangrijke overeenkomsten in missie en doelstellingen. De UvH is een intellectueel uitdagende universitaire omgeving, die zich richt op ethische en levensbeschouwelijke vragen in maatschappelijke instellingen, en dan vooral in de domeinen zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel inhoudelijk als methodologisch zullen we elkaar versterken. Ik denk bijvoorbeeld aan een kritische reflectie op de voor de (zorg)praktijk belangrijke waarde van autonomie, het belang van levensbeschouwelijke vragen in de zorgpraktijk, en normatieve professionalisering.”

Meer Info:
Universiteit van Tilburg, Annemeike Tan, A.M.Tan@uvt.nl
Universiteit voor Humanistiek, Yvette Nelen, y.nelen@uvh.nl

Een artikel van


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Marianne Waling-Huijsen

Alle betrokkenen gefeliciteerd met deze stap!
Deze samenwerking gaat absoluut leiden tot iets heel moois. Ik blijf het graag van dichtbij volgen.
Marianne Waling-Huijsen
Met Waarden Helen
Commissie Ethiek van CNV Verzorging & Verpleging