sociaal-politieke dimensies van voltooid leven

3 – 4 minuten

0 reacties

In het Journal of European Social Policy werd onlangs een (Engelstalig) artikel van Els van Wijngaarden, Anne Goossensen en Carlo Leget gepubliceerd waarin een ethische analyse wordt gegeven van de kwestie ouderen en een zelfgekozen dood.
In het artikel ((Els van Wijngaarden, Anne Goossensen, Carlo Leget. (2017) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living. Journal of European Social Policy. DOI: https://doi.org/10.1177/0958928717735064.)) wordt nuance aangebracht en kritisch gereflecteerd op het actuele politieke debat en de ontwikkelingen. Van Wijngaarden beschrijft de achtergrond van het artikel als volgt.

Sociaal-politieke dimensies

“In dit artikel reflecteren we op de sociaal-politieke dimensies van de thematiek van voltooid leven. We verbinden de empirische uitkomsten van onze fenomenologische studie met het ethische debat. Een aantal belangrijke ethische noties kwamen aan bod tijdens ons onderzoek, namelijk: autonomie, kwetsbaarheid, (on)afhankelijkheid en waardigheid. We doen dit vanuit zorgethisch perspectief.

Zorgethische analyse

Onze zorgethische analyse wijst allereerst op de ontoereikendheid om de wens tot (hulp bij) zelfdoding in
termen van rechten en belangen te duiden. Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek pleiten wij voor een verschuiving in het vraagstuk over het zelfgekozen levenseinde: van een nadruk op rechten en belangen naar
een nadruk op (geleefde) zorgen en behoeften.

Daarnaast werpt onze ethische analyse van de empirische gegevens licht op de wijze waarop onze
veranderende samenleving de gevoelens van vervreemding, zinloosheid, gevoelens van sociale ontbinding en existentiële eenzaamheid mogelijk versterkt.

Herbezinning

Als laatst belicht het hoofdstuk ook een aantal tekortkomingen in de heersende opvatting van mensen als onafhankelijke, autonome en zelfbepalende wezens. Onze studie roept op tot een verfijnder begrip van
menselijke afhankelijkheid: Hoe kan ouderdom met toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid zodanig begrepen worden dat het menselijke waardigheid niet uitsluit?

Wij komen op basis van ons onderzoek tot de conclusie dat een herbezinning op de waarde van ouderdom essentieel is om het probleem van voltooid leven op een verantwoorde wijze te adresseren: Hoe kunnen we bouwen aan een inclusieve samenleving, intergenerationeel vertrouwen versterken, en de impact van de inherente kwetsbaarheden en situationele afhankelijkheid van ouderen zo veel mogelijk minimaliseren?”

[widget id=”footnotes_widget-2″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *