eveline wouters

3 – 4 minuten

0 reacties

Er is een positievere kijk op gezondheid noodzakelijk, met meer nadruk op wat nog wèl mogelijk is en minder op wat zorgbehoevenden niet meer kunnen. EHealth, zorgtoepassingen via internet, domotica en robotica zijn voorbeelden van technologische opties. Dat betoogt Eveline Wouters onder meer in haar oratie ‘Technologie, een zorg minder?’, bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap op de leerstoel Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg, die plaatsvindt op 5 oktober aan Tilburg University.

Een zorg minder

Technisch gezien is al veel mogelijk om de zorg aan chronisch zieken te verbeteren, waarbij de autonomie (zelfregie) van de zorgbehoevende versterkt en de kwaliteit van leven verbeterd wordt. Via internet kan informatie uitgewisseld worden met de zorgprofessional. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal doorgeven van bloedwaarden of videocontact met de thuiszorg.

Het ultieme doel is dat technologie ‘een zorg minder’ betekent. Maar of technologie ook echt succesvol is hangt van vele, en vooral ook menselijke, factoren af. Immers: bij de toepassing van dit soort technologie zijn veel (verschillende) professionals en patiënten betrokken en dat maakt het complex. Dat gaat Eveline Wouters nu nader onderzoeken.

Onderzoeksvragen

Belangrijke vragen waarop nader onderzoek zal worden verricht zijn:

In de praktijk gaat het om vragen die raken aan wat mensen ten diepste beweegt: het vraagt om reflectie op wat mensen echt willen, in hun werk, in hun leven. Het roept ook ethische vragen op: wat vinden we toelaatbaar, waar liggen verantwoordelijkheden, of hoe weegt privacy op tegen veiligheid?

Fontys en Tranzo

De leerstoel vormt de schakel tussen Fontys Hogescholen en Tranzo aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hiermee kan diepgaand en langlopend onderzoek, via promovendi, worden gekoppeld aan kort, op de snelle technologische ontwikkelingen inspelend, onderzoek van Fontys-studenten. Tranzo en Fontys willen komen tot een gemeenschappelijke kennisagenda.

Door een structureel samenwerkingsverband worden de mogelijkheden uitgebreid, versterkt en duurzaam. De ambitie is te komen tot onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Symposium: ‘Technologie in de zorg, daar zit muziek in’

Voorafgaand aan de oratie van Eveline Wouters, wordt een symposium georganiseerd getiteld ‘Technologie in de zorg, daar zit muziek in’. Experts vanuit diverse disciplines gaan in op de noodzaak, kansen én uitdagingen van het gebruik van technologie binnen de zorg.
Tijdens het symposium wordt de pianomuziek verzorgd door Frank van der Heide.
Het volledige programma is te vinden op www.tranzo.nl.

Dr. Eveline J.M. Wouters (Eindhoven, 1958) is sinds 1 januari 2018 hoogleraar ‘Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg’. De bijzondere leerstoel is ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).

De leerstoel wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool, tevens de vestigende instantie. Eveline Wouters studeerde cum laude af in de Geneeskunde te Utrecht en eveneens cum laude voor de master Epidemiologie in Maastricht. In 2010 promoveerde ze aan Tilburg University op onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren bij obesitas.

Inmiddels heeft ze zo’n 100 publicaties op haar naam staan. Daarnaast is Wouters onder meer lid van de Raad van Toezicht BrabantZorg, lid van de Raad van Advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en lid van de PG-raad.

Oratie

De oratie vindt plaats in de aula van Tilburg University op vrijdag 5 oktober, aanvang 16.15 uur. Het symposium, voorafgaand aan de oratie, vindt plaats in het Dantegebouw, Zaal DZ-02 en start om 13.00 uur.

Persbericht Tilburg University, 3 oktober 2018

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *