Samenwerking Prisma en Zorgethiek

4 – 5 minuten

1 reacties

Prisma gaat inzetten op een duurzame relatie en kiest bewust voor een zorgethisch profiel. Daarbij richten zorgprofessionals zich op een relationele benadering van de zorg, met oog en oor voor cliënt, familie en netwerk, en komt in onderlinge dialoog naar voren wat goede zorg is. Tevens wil Prisma zich op een betrokken maar ook kritische wijze verhouden tot ontwikkelingen in de samenleving met duidelijke zorgethische implicaties.

Maandag 4 september ondertekenden Jac de Bruin (lid RvB van Stichting Prisma) en Gerty Lensvelt-Mulders (rector UvH) een convenant waarin ze de intentie uitspreken om nauw te gaan samenwerken de komende jaren.
Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning biedt in alle levensfasen aan mensen met een beperking. De ondersteuning richt zich op het verwerven van een eigen plek in de samenleving. De rechten van de mens vormen daarbij het uitgangspunt.[pullquote]Michael Kolen gaat op 3 november 2017 promoveren om 10.30 uur, in het Academiegebouw in Utrecht.[/pullquote]

Samenwerking

Sinds september 2011 hebben Prisma en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) een overeenkomst tot samenwerking en gastvrijheid in het kader van een promotietraject van drs. Michael Kolen, zorgethisch adviseur bij Prisma. De promotie vindt in het najaar van 2017 plaats. Daarnaast zijn Prisma en de vakgroep samen opgetrokken om Europees onderzoek te realiseren naar de wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking hun samenleven in de wijk realiseren.

Dr. Inge van Nistelrooij onderzoekt met zorgethica en Prisma’s projectleider Rimke Griffioen de beleving van jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, wat betreft hun leven in de wijk. Prof. dr. Carlo Leget is vanuit zijn expertise betrokken bij het ontwikkelen van het High Care Hospice bij Prisma en het Kenniscentrum Palliatieve Zorg. Tot slot wordt er vanuit Prisma samengewerkt met de UvH in het project ‘Ervaren cliënt-afhankelijkheid’ dat wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Evelien Tonkens, Prof. Dr. Margo Trappenburg en Dr. Femmianne Bredewold.

Ambitie

De ambitie van de convenantpartijen is ieder vanuit eigen perspectief en verantwoordelijkheid het zorgethisch perspectief binnen de zorg voor mensen met een beperking op zowel politiek, beleidsmatig als op organisatorisch en praktisch niveau een positie te geven en verder te ontwikkelen.
Uitgangspunt daarbij vormen de volgende projecten of inhoudelijke thema’s:

  1. Het wijkgericht werken waarin thema’s als inclusie en burgerschap aan de orde zijn;
  2. Palliatieve zorg waarin naast medisch ethische kwesties rondom het levenseinde ook de aandacht voor zingeving en ethiek belangrijke agendapunten zijn;
  3. Inzet op cliëntspecifieke ervaringen van de zorgrelatie en de daarin optredende zorgethische dilemma’s vanuit verschillende perspectieven;
  4. Gezamenlijk optrekken in een kritische reflectieve ten aanzien van politiek maatschappelijke ideeën en bewegingen rondom langdurige zorg in Nederland.

Informatie

PDF-bestand Download het convenant

Bron: Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan samenwerken.

Een artikel van


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *