2 minuten

0 reacties

Op 11 juni hield prof. dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een lezing over Burgerparticipatie en sociale ongelijkheid. Gebaseerd op het sociologisch onderzoek door Engbersen en Snel (faculteit der Sociale Wetenschappen) in Rotterdamse wijken. In rijke wijken participeren mensen veel meer dan in de armere wijken.

“Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het sociale domein en professionele welzijnsvoorzieningen (buurthuizen, bibliotheken, enz.) geleidelijk worden ontmanteld, wordt een steeds groter beroep gedaan op actieve burgerparticipatie en zelforganisatie. Deze trend is ook duidelijk zichtbaar in Rotterdam. Nederland verandert langzaamaan van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.”

Sociale ongelijkheid

“De roep om actief burgerschap roept echter ook nieuwe vragen op. Eén daarvan is of de nadruk op burgerparticipatie niet tot nieuwe sociale ongelijkheid leidt. Immers, uit onderzoek blijkt iedere keer dat een selectieve categorie burgers (veel mannen, veelal hoger opgeleid, wat ouder en autochtoon) maatschappelijk en politiek actief is. Dit zou kunnen betekenen dat vooral in de betere wijken van de stad veel burgers actief zijn, terwijl daar waar de problemen het grootst zijn de capaciteit tot zelforganisatie beperkt is. ”

“Men kan dit het Mattheüs-effect noemen: in buurten met weerbare en vaardige burgers en een krachtig sociaal weefsel komen belangrijke buurtinitiatieven tot stand, terwijl dat in buurten met veel kwetsbare groepen niet het geval is. In de lezing gaat Godfried Engbersen nader in op dit vraagstuk. Met gegevens uit de Rotterdamse Sociale Index en het nieuwe Wijkprofiel gaat hij na of Rotterdamse buurten van elkaar verschillen in de mate waarin burgers maatschappelijk actief zijn en hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. Ook gaat hij nader in op de verhouding tussen overheidszorg en burgerparticipatie.”

Meer informatie: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Bron: Faculteit der Sociale Wetenschappen EUR

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *