Hier vindt u artikelen over thema’s in de zorg en waar de zorgethiek zich mee bezighoudt. De thema’s variëren en worden steeds aangepast naar gelang de actualiteit daar aanleiding toegeeft.

Dossier Onderwijs

Wanneer er wordt gesproken over zorgethiek denkt men niet vanzelfsprekend aan het onderwijs, maar ook binnen het onderwijs is zorg aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld tussen leraar en leerling, onderwijzer en scholier, docent en student sprake van een zorgafhankelijke situatie en staan zij met elkaar in relatie. Daarnaast worden beide partijen gevormd binnen het instituut onderwijs en heeft de complexiteit van de laatmoderne tijd invloed op het onderwijssysteem en diens betrokkenen. In het dossier Onderwijs schenken wij vanuit zorgethisch perspectief aandacht aan de onderwijspraktijk. Lees meer

Dossier Ouderenzorg

Over de zorg voor ouderen wordt veel gesproken en geschreven. De vergrijzing stelt de samenleving voor financiële vraagstukken. De transitie van de AWBZ naar de WMO heeft grote gevolgen voor ouderenzorg en maakt dat instellingen de aandacht nog meer (moeten) gaan richten op vastgoedbeheer, hoe de bedden bezet gehouden kunnen worden en hoe flexibilisering van arbeid kan helpen de kosten te drukken. De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen staat daarmee zwaar onder druk. Zorgverleners in de directe zorgrelatie met de oudere vragen zich af hoe ze de kwaliteit kunnen blijven leveren die ze graag willen leveren. Lees meer

Dossier Palliatieve zorg

“Volgens de WHO-definitie is kwaliteit van leven het centrale doel van de palliatieve zorg. Hoewel kwaliteit van leven als horizon van goede zorg een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is, moet de schijn van wetenschappelijke objectivering van dit begrip vermeden worden. Daarbij is meer aandacht voor ‘menselijkheid’, ‘betekenis’ en ‘de dood’ een essentiële aanvulling op de huidige praktijk van palliatieve zorg.” Lees meer

Dossier Psychiatrie

Met Plato en Descartes, die vonden dat geest van het lichaam waren gescheiden, zijn fenomenologische studies het niet eens, maar in de dagelijkse gezondheidszorg wordt lichaam en geest nog steeds gescheiden. In dit dossier ligt de focus op de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer