Top

Over ons onderzoek

Wij zijn een groep van zorgethici, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (Nederland). Wij doen onderzoek in samenwerking met zorginstellingen, zoals het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en Prisma Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Waalwijk) en met verschillende andere maatschappelijke organisaties in Nederland en Vlaanderen. Dat tekent meteen wat ons eigen is: de praktijken in de gezondheidszorg en welzijn staan bij ons centraal en wij doen onderzoek samen met betrokkenen, waarbij wij hen nooit als object beschouwen, maar als mede-onderzoekers. Praktijken zijn bron voor morele kennis en de geëngageerde positie is nodig terwille van normatief inzicht.

Zorg dankt zijn inhoud en kwaliteit aan de betrekking waarin zorg wordt gegeven en ontvangen. Zorg vraagt uit de aard van de zaak vroeg of laat om erkenning van het bijzondere van déze patiënt en van het bijzondere van déze zorgverlener. Dat zijn enkele van de ideeën die in de afgelopen jaren door ons onderzoek hard zijn gemaakt.
Wij hebben binnen de ethiek als specialiteit zorgethiek. met de nodige kennis van politieke ethiek en bioethiek; daarbinnen letten we met nadruk op interculturele ethische vragen. Thematisch zijn we onder meer bezig met complexiteit van zorg- en welzijnsorganisaties, met patient en family knowledge, met ouderen en dementie, met palliatieve zorg en met zorgvisies in de concrete zorginstelling.
Wij verzorgen het onderwijs in de éénjarige academische masteropleiding Zorgethiek en beleid en geven ook in andere master- en bacheloropleidingen onderwijs over ethiek, zorgethiek en interculturele ethiek.Onderwijs en onderzoek staan bij ons in een nauwe samenhang.

Wij doen dat met veel plezier, vooral omdat het directe contact met patiënten, bewoners en met zorgverleners en managers ons motiveert om grondig over zorg en veranderingen in de zorg na te denken. Sterker nog: zonder zulk type onderzoek kan geen passende normatieve ethiek ontwikkeld worden. Er lopen ook projecten in welzijnswerk waarbij we graag betrokken zijn, omdat we er zelf door leren betere theorie te maken. Er is tenslotte niets zo praktisch als goede theorie, een bril waardoor je beter waarneemt.

Onze achtergrond is de ethiek. Het type zorgethiek dat we (aanvankelijk, 2008-2013 in Tilburg) hebben ontwikkeld, waarbij ook de presentietheorie een belangrijke rol speelt die hier wordt uitgebouwd, is een kritische erfnemer van feministische, wijsgerig ethische, christelijke en humanistische tradities.

We, ons: het UvH ordinariaat zorgethiek o.l.vb. F. Vosman werkt binnen een onderzoekslijn die Care and contested coherence heet. De onderzoeksgroep CCC omvat circa 40 personen, van diverse universiteiten en hogescholen. Die naam is programmatisch voor ons onderzoek: wij zijn geïnteresseerd in de vraag of en hoe gezondheidszorg en hulpverlening, over de hele breedte heen bezien, een vorm van politiek is: het opbouwen, dragen, schragen en voortontwikkelen van een geordende samenleving. We doen aan zorgethiek vanuit een politiek-ethische invalshoek.

Naast literatuuronderzoek gebruiken wij ook met name kwalitatief empirische onderzoeksmethoden. Deze onderzoekslijn werken we uit in de CCC onderzoeksgroep . Daardoor zijn er ook rijke competenties aanwezig, bijvoorbeeld rond verpleegkundig onderzoek en rehabilitatie.